Сен-сен дурабуркIулил ахтардибариб

Дагъистан Республикала бузерила ва социальный бяхIчибиз гьалабяхI башахънила шайчивси министрла къуллукъуни заманалис дузахъуси Изумруд МухIутдинова бузес бехIбирхьути предпринимательтала проектуначил тянишриуб, сарира «Социальный контракт» программала дазурбазир дурадуркIути.

Илкьяйда, ведомствола бекI индивидуальный предприниматель Камил ХIясановла лепка (някьишличилти жагадешуни) дируси цехлизи гьарракIиб. Каспийскланни проектличила социальный сетаназибад багьурлири, сунес проект баянбарахъес, социальный бяхIчибиз гьалабяхI башахънила шайчибси управлениелизи дугьаизурлири ва гIягIнити документуни дурчес вехIихьилри.
Камилли бурни хIясибли, гипслизирад секIал дирнила сай-вегIси цех абхьес ибси хьул илала жявлил лебсири. УрхIла хъулразир илди арцлис лушнила шайчирти хIянчи дирули, адамтани имцIаливан чердиркIути жураби дагьурли гIергъи, илини лепка дурайънила тяхIяр-кьяйдара дяркъур. Предпринимательла гъай хIясибли, «Социальный контрактла» арцли ахирра-ахир гIягIнити ваяхI, някьиш кертIути къалипуни асес ва сай-вегIси баркьуди абхьес имкан акIахъуб.
Цехлизир далкьаахъурти ваяхI хIердарибхIели, Изумруд МухIутдиновала илди секьяйда дирутил багьес иштяхI акIуб, ва цехла вегIлизи хIянчи дахъал лерал-агарал, ваяхI дирцухIели, сегъунти къияндешуначил вяхIигулил хьархъардяхъиб. Илини илкьяйда Министерствола шайзибад сегъуна кумек хIяжатлилра хьарбаиб.
Каспийсклан Динара Дагирова, декретла отпускличирси жагьси неш, гьалар бухгалтерли рузусири. ВиштIаси акIниличибли илис отпускличи аррукьес чебуркъубсири ва рахъхIи цархIил хIянчи баргес рирули ахIенри. «Социальный контрактлизиб» бутIакьяндеш дарниличирли дикахъибти арцли жагьси хьунул адамлис хъали буцес ва ваяхI асес имканбакIиб, аутсорсингла баркьуди абхьес багьандан, илцадра гIягIнити.
«Проектличила сарира ил проектла бутIакьянчили сарси тухумлизибад багьурра. Бархьли бурасли, камли рирхулри кумекбирниличи, амма сен биалра, чеимцIати баянти дурахъес багьандан, соцзащитализи дугьаризурра. Илаб набчи лехIяхъиб, гIягIнити насихIятуни гиб ва бузерила план хIядурбарес булан кумекбариб. Дила гIярза камси заманала бухIнаб хIербариб ва контракт къулбасбарили гIергъи дила счетличи проектла арц дакIиб. Ну дила бахъхIила хьул дурабуркIес рехIрихьира», — рикIи Динара.
ГьанбиркахъехIе, «Социальный контракт» — ил социальный бахIчибизла органни гражданинничил яра хъалибаргличил билгьуси вягIда саби, эгер илдала доходуни адамлис хIериэс диути арцла ургабил кьадар Дагъистан Республикализиб кабизахъурси кьадарличиб камли биалли.
Баягъи программаличила чеимцIати баянти дикахъес ва илизир бутIакьяндеш дарес дирудая, хIуша хIердируси мерличибси соцзащитала управлениелизи дугьадизурли.