ХIянчи агартас хасбарибси пособиела хIекьлизиб

ХIянчи агарси гражданинна, Россияла Федерацияла жамигIят бузериличил гIеббурцнила хIекьлизибси закон хIясибли, хIянчи агартас хасбарибси пособие кайсес ихтияр леб. Ил пособие биалли кабирхьуси саби, эгер жамигIят бузериличил гIеббурцуси кабизлизи дугьаизурси ва сунела у белкIахъунси гражданин хIянчилизивад мяхIрумиубли виалли яра илала бекIлил хIянчи агара биалли.

Пособие бикахъес хIушани хIедирудая, эгер: 16 дус хIедиубли диадалли; РФ-ла закон хIясибли ухънадешла страховая пенсия ва учикабиркуси пенсия, яра ухънадешла пенсия дахъал дусмазив узули калнилис пачалихъли пенсиябачил гIеббурцни хIясибли хIед кабизахъурли виадли; жамигIят бузериличил гIеббурцуси кабизла органни маслигIятдарибти кIел хIянчиличи разихIедикили диадалли, заманалис лугуси хIянчиличира дархли; баягъи центрлизи хIушани кIел хIянчилизибад ца чеббиркIулрал яра санигIятлашалси багьуди матъал касес дигулрал заманаличиб багьахъурли хIедиадалли; центрли хIушаб маслигIятбарибти хIянчи лугантачил гьунидаъниличила хIушани заманаличиб багьахъурли хIедиадалли яра хIушаб бедибси документличи хIянчи луганни белкIунси заманаличиб центрлизи кабухили хIедиадалли; дебали мягIничебси сабаб агарли хьаллира, хIянчи агартала сияхIлизи хIушала у каберхахъес багьандан, заманаличир центрлизи хIедакIадалли (I ва II-ибил группала чулахъуни ахIенти); судла хIукму хIясибли хIушачи хIянчи хъардарили диалли яра гужли дузахъули диадалли, илкьяйда азаддешлизирад мяхIрумдарили, танбихIладарили диадалли; балу-балули хIянчила хIекьлизирти баянти далкIли гьаладирхьути документуни кадухили диадалли, ва илкьяйда хIянчи агнила хIекьлизирти хIушала документуни къалпла диалли; Россияла Федерацияла 1991 ибил дусла апрельла 19-личибадси «РФ-ла жамигIят хIянчиличил гIеббурцнила хIекьлизибси» 1032 номерличилси законна 2-ибил статья хIясибли акьули ахIенси гражданин виадли; бусягIятла замана Дагъистан Республикала жамигIят бузериличил гIеббурцуси кабизла органтазиб хIянчи агарти 31,4 азир адам леб. Илдазибад 12,1 азир адамли хIянчи агни багьандан лугуси пособие кайсули саби.
Дагъистан Республикала бузерила ва социальный бяхIчибиз гьалабяхI башахънила шайчибси Министерстволи, декIар-декIарти программабала ва проектунала дазурбазиб дурабуркIуси бузери даимбарили саби, хIянчи агарти гражданинтас ил баргес кумекбирниличи дяхIчиаибти далдуцуни дурадуркIули. Илди сари баягъи Министерстволи дурадуркIути «ЖамигIятлис акьули хIебуэс кумекбарни» республикала программа, «Демография» миллатла проект хIясибси «Гражданинти хIянчиличил гIеббуцни», «Социальный контракт» проектуни ва цархIилти далдуцуни.