Дагъистанна хъалибаргунас…

Камси хайрила бегIти, 8-личирад 16-личи бикайчити дусмала гIямрула дурхIни лебти хъалибаргу­нас арц дедлуга. Илгъуна тяхIяр пикрибариб Рос­сия­ла Президентли ва гьалабван иличила ба­гьахъур.

«Дила пикрили, нушаб сагаси хIукму дураэс гIягI­ни­ли саби, — гехIличибад вецIну урегра дусличи би­кай­чити дусмала дурхIнас арц кадизахъес, гIурра пикри бяхI­чииулра, камси хайрила бегIти хъа­ли­бар­гу­нас, илди гIер­дуцес багьандан», — викIи улкала Пре­зи­дент.
ХIукму бархьсира, заманаличи балбикибсира са­би. Илини ишбархIила гьамадти ахIенти шуртIразиб Рос­­­сияла хъалибаргунала ряхIятдеш кавлахъу. Арц май базличир ляркьян. ЧеимцIаси гьар базлизиб лугуси пособие бегI­та­­нира кайсу, чулира 8-личибад 16-ли­чи бикайчити дус­мала бегIти дурхIни цали абилкьути.
Дагъистаннизир РФ-ла Пенсионный фондла регионна отделениели 2022 ибил дусла февральличи би­кайчи 23241 хъалибарглис илди арц дедили сари.