Дурхъаси анкъи

ДР-ла миллатла полити­кала ва динанала къул­лукъунала шайчивси ми­нистр Энрик Муслимовли Лавашала район­низирти «Къуппала край руркънила, па­леонтологияла ва археологияла музей» МКУК-лизи, илкьяйдали «Цудахария» халкьла мухIлила пагьмула ва даргантала культурала Центрлизира бузерила архIя ду­ра­беркIиб.

«Цудахария» центрлизиб Энрик Селимовичли ва центрла руководитель Жамалутдин МуртазагIялиевичли сиптакарчибала кьукьяла члентачил барх Дагъистанна лугIи камти халкьла мезани детихънила хIекьлизирти масъулти хIердариб ва центр гIибратлис касили, илди ирзнила тяхIяр-кьяйда далдуцес пикрибариб.
Э.Муслимовли «Цудахария» центрла мягI­ничебдешличила, илкьяйдали мезани мяхI­камдирнила шайчирти масъулти ирзахъули, бузахъес багьандан, ил центр хIи­саб­лизи касес чараагарси биъниличилара буриб.
Халаси хIянчи дураберкIни багьандан, центрла руководитель ва илаб бузути адамти министрли ХIурматла Грамотабачил шабагъатлабариб.
КIинайс, сунела бархкьябачил ва гьалмагъуначил варх Энрик Муслимов «Къуппала край руркънила, палеонтологияла ва археологияла музей» МКУК-лизи вякьун. Музейла заведующий ГIиса ГIямаровли илдас экскурсия дураберкIиб ва гIяхIли экспонатуначил тянишбариб. Илкьяйдали ГI.ГIямаровли министрлис сунела «Къуппа – анкъи дила ахIерси» бикIуси жузра пешкешбариб. Э.Муслимовли биалли, къугъати гIяхIялдеш дарнилис музейла коллективлис баркалла багьахъур.