Сагати шуртIри пикридариб

Хайдакьла район­ни­зиб­си социальный бяхI­­чибизлашал дурхIни гьалабяхI арбикнила цахI­набси Центрлизиб биш­тIа­тас хасбарибси сагаси ин­те­рак­тивный клуб «Лачин» аб­хьиб.

«Сагаси» наслу проектла дазурбазиб ил бузескайу.
Центрла хIянчизартани, дурхIнани ва «Кайтаги» этно­центрла хIянчизартани далай-делхъличилси программа хIядурбариб. Илкьяйдали жа­гали балкьаахъурлири сура­ту­нала ва някъли дарибти ваяхIла выставкара.
Балбуц ибхьули гъайрухъунси «Лачин»-на директор ПатIимат ГIялисултIановани бур­ни хIясибли, 2022 ибил дус каберхайчи, хайдакьлантала культура ва гIядатуни руркънила шайчирти далдуцуни дура­дуркIути сари ил клублизир.
«Хайдакьлантала аслу-ми­нала някъла хIянчиличи, масала — хайдакьла някьишличи, дурхIни бурсибирнила кружокунира дирар илар. «Антика» секторла дазурбазиб миллатла палтар дирсниличи ва ибниличи рурсби бурсибиру. «Сагаси наслу» бикIуси блог-студиябазиб бучIантани, чула видео-роликуназиб илди хIянчиличила, шилизир ва рай­оннизир кадиркути тамаша­лати анцIбукьуначила, чула ма­териалтазиб буруси са­би. Ил тяхIярли, дурхIнани хай­дакь­лантала культура ва тарих адамти-ургар им­цIали тIинтI­диру», — рикIи П.ГIя­ли­сул­­тIа­но­ва.
КIинайс «Кайтаги» этно­центрла директор Зубайдат ХIясанова гъайрухъун ва миллатла культура гьалабяхI арбукнилизир жигарла бутIа­кьян­деш дарахъес лебилра бучIанти жибариб.
Жагати далуйти зайдухъахъи, балбуц даимбариб. КIи­найс хайдакьлантала гIя­да­ту­ни, мурул адамтала кабиз, тя­хIяр-кьяйда, жамигIятлизиб ва хъулиб жагьти рурсби ва хьунул адамти секьяйда биэс гIягIнитил ва гIурра цар­хIил­тира миллатла дурхъадешуни духI­надуцибси, «Жаният абала хабурти» бикIуси спектакль чебаахъиб.
Программала дазурбазиб «Народная культура и ремесла» секторла руководитель Разият МяхIяммадовани ва «Лачин» клубла хIянчизар Тай­бат ХIябиевани рурсбас хай­дакьла някьишла шайчир уст­адешла дурсри чедаахъиб. Илкьяйда хайдакьлантас бегI­лара дигуси хурег – низбала чудухинкIи дирахъес биш­тIати рурсби бурсибариб.
«Блог-студия» секторла руководитель Заира МяхIям­ма­довани блоггинна шайчиб дурхIнас дарс бариб.
КIинайс биалли, дурхIнала пагьмурти гьаргдарес пикридарибти шуртIрачила буриб этноцентрла специалист Ислам Алхиловли.
ДурхIнани гьалабихьибси «Неш» бикIуси сценкаличибли балбуц таманбиуб.