Дагъистан машгьурбарес къайгъилизивси

Хайдакьла районна ЧяхIдикI­на­ла ши­лизивадси пагь­му­чевси художник Мурад МяхIяммадов ле­бил Россияла «Самобытная Россия» би­кIу­си суратунала конкурсличив чеди­икиб, сабира жур­на­лис­тунала Союзла сип­та хIя­сиб­ли дураберкIибси.

Конкурслизир бутIа­кьян­деш дарес багьандан, илини «Халкь» бикIуси номина­ция­лизи «Миллатла палтарличилси хала нешла» сурат бархьиб. Суратлизир Мурадлис дубурлан хьунул адамла хIял-тIа­би­гIят, мил­латла хасдешуни чедаахъес имкан­ба­кIиб.
Мурад МяхIяммадовли бур­ни хIясибли, сурат Шамилла районна Гоор шилизиб, гьала атхIебла цаибси гъаршла байрамла бархIи касибсири.
«Наб Дагъистанна жагати мер-мусаличи архIяличи вашес, тамашала дубуртала, пергер адамтала, жанивартала, арцантала суратуни кайсес дигахъис. Дагъистанна тIабигIят дебали жагаси саби, дубуртала мер-мусали биалли, художникуни ва суратуни кайсанти хIяйранбирули саби. Ит бархIи нуни гIяхIцад суратуни касира, конкурсличи биалли, кIарахъала шилизирадси хала нешла сурат бархьира», — викIи Мурад.
Сунела санигIятличила бу­рули, М.Мя­хIям­­мадовли ил тамашала биъни аргъахъиб. СенахIенну илала кумекличил Да­гъистанна ва ахIерси Хайдакьла адамти хIяйранбирути жагадешуни, миллатла культурала хасдешуни ва дубурлантала гIя­­датуни арагIебли дунъялизира чедаахъес им­канбикIули саби.
«АрхIяличи вашнила дуравадли, суратуни кайснили дила уркIила гьав ахъбира­хъули саби ва наб паргъатдеш бихули саби. Дубуртази яра вацIализи вякьунхIели, тIа­би­гIятличил чIумали атIун­си вегIла барх­басличила ва адамла гIямрулизиб илала мягIничебдешличила иргъулри. Илди ра­зи­дешла хIялани, дурили аргъахъес хIей­рар», — буриб суратуни кайсан М.Мя­хIям­мадовли.
Мурад МяхIяммадовла гъай хIясибли, республикализирти 200-личирра имцIали туристунала фирмаби илини касибти суратуначил пайдаладикIули сари.
«Ну Северный Кавказла цархIилти республикабазира ваибсира. Амма, Дагъистанна туристуни нушачи битIакIести гIяхIцад сурсатуни лер. Илала хIекьлизир нунира халаси иштяхIличил бутIакьяндеш ди­рулра: суратунала кумек­личил дунъялизи нушала пергер Дубуртар Улкаличила иргъахъулра. Россияла 5 халати шагьарлизир Дагъистаннизир касибти суратунала выставкаби дурадеркIира, илдала лугIилизир Москвализир ва Санкт-Петербурглизир. Ила цалабикибти нушала республикала жагадешличи хIяйранбиубтири. Гьайгьайрагу, ну хIеваибти мер-мусара кали сари. 2022 ибил дус Дагъистаннис, дила ахIерси Хайдакьла районнис хасбарес дигулра», — чеимцIабариб илини.
ГIергъити 2 дусла бухIнаб М.МяхIям­ма­довли халкьани-ургарти ва ле­бил Россияла декIар-декIарти кон­­кур­суназир бутIакьяндеш дариб. Илини Рязаньнизиб бетерхурси халкьани-ургабси жявхIелила шагьуртала суратунала II-ибил фестивальличиб чедибдеш сархиб, «Кавказ без границ» конкурсла 2 номинациялизир савгъатуни касиб, илкьяйдали халаси кьадарла халкьани-ургабси конкурсличирра цалис гIергъи ца хIябал дус премияби касиб.
Ишар Мурад МяхIяммадовла хIянчурбира гьаладир­хьул­­ра.