Дагъистанлантани пахрубареси

Ризкьила кьякь чина бе­гIал­ра жагали челябкьян ва умутчебси сабухълис хьул­­чили бетарар. Пагьмула гье чи­нар пайдаладараллира, че­ряхI­­­ти сархибдешуни дирни­ли­чи умутбихьес вирар. Илис бикь­ри­­деш дирули сари гIяр­букIан­та­ни­ра.

Илди селизи ахъаллира, че­диб­­дешуни дирахъес устадеш дур­гули сари. ХIера, мургьи-арц­ла ваяхI дирниличибли илди дунъя­­личиб машгьурбиуб. Ха­бар­дер­хурти художникуни сецад леба гIяр­букIанти-ургаб? Твор­чест­во­ли­зиб чула кьисмат баргибти Мунги ГIяхI­мадла, ГIяхIмадхан Абу-Ба­кар­ла­­ умицун гьандушаллира ар­гъес­л­и саби Кубачила шилизир па­гь­мур­тала гье ЧевяхIсини саха­ват­ли дегIи диъ­ниличила.
Спортлизир чедибдешуни диахъесра гIярбукIантас имканти лерниличила бурули саби ил шилизивадси багьадур урши хоккеист ветаънили. Дубурланти мушлукьяби биъниличила жявхIейчибадли гIячихъси саби. Амма хоккейлизирра илдани чедибдешуни дирахъни лебгIеб дигеси анцIбукьлизи халбарес вирар.
ХIера, Дахадаевла районна Кубачила шилизивадси 21 дусла гIямрула Малик ГIялишлалов Москвала ЦСКА клублизив виъни, лебилра дагъистанлантанира бархли пахрубаресил хабарли бетаур.
2016 ибил дусличивад гIярбукIан урши дурала улкназив тренировкабачи вашусири ва сунела устадеш чедиахъутири. Арбякьунси сезоннизиб М.ГIялишлаловли Северная Америкала лигализиб (NALH) «Джонстаун» клублизи керхурли, 47 матчлизир 26 (4+22) очко сархиб.
Ишди бурхIназиб хоккейла ЦСКА клубли защитник (балтахъан) Малик ГIялишлаловличил вягIда къулбасбарили саби.
ЦСКА-ла хоккейла школала вяркъурси сай ил. Илини сунечи бихьибси игьдибар марбариб ва чебаахъиб дубурлан секьяйда залумсили ва дебшлавиубсили виэс вирарал.
ГIярбукIан багьадур Малик ГIялишлаловлис спортлизир гьунби гIяхIдираб, чедибдешуначил дубурланти мурталра илини разибираб, ил айкьурти бегIтас баркалла биаб эс саби нушаб калунси. Халаси спортла ахъанайтачи вааби, гIяхIгъабза дарган!