Асилси бузерилис чихъси кьимат

Пергер дубурлан хьунул адам Сарат­ли­чила, илала адам­деш­личила, сунезибадли ляб­кьусигъуна барили ку­мек­ба­рес мурталра хIядурли рир­ни­личила гIяхIти гъай нуни чуй­нара аргъибтири. Иличил къар­шиикес, адамтани дурути гъай дархьти сарил якьинбарес, хьу­ликIули вахъхIи калунра. Ахир­ра наб илгъуна имкан­ба­кIиб.
Арадеш къулайбарес, гьаман улкала мер-мусаличирти санаторийтази вашуси наб, «Талги» бикIуси санаторийлизи укьес кьадарбиуб. Илав адамтала уркIбази карерхурси тухтурличил тянишиубра.

Избербаш шагьарлизиб хIербирути бурдеканти Рабазан ва Марзият Мирзоевхъала хъалибарглизиб 5 дурхIя акIуб. Сарат узби-рузбала ур­гар халасигъуна сари. Шагьарла школа бел­чIи гIергъи, Сарат тухтурла са­нигIят касес Дагъистанна медицинала инс­ти­тутлизи (гьанна медакадемия), лечебное отделениелизи ка­рерхур. Институт ункъли хъараахъурси ил Мя­­хIяч­къалала «къалабаси кумек»-­ла станциялизир тухтурли ру­зу­ли, бузери бехIкабихьиб. Илала гIямрула валликьяна МяхIяммад Ленинский районна РОВД-лизив узусири. Халкьла паргъатдеш балтахъули — МяхIяммад, шагьарла халкьла арадеш мяхI­кам­бирули — Сарат, уржили хIер­кабирутири.
Сарат Рабазановна кIинайс «Талги» санаторийлизир рузес рехIрихьиб. Илала бузериличи барх бузути, илаб арадеш сагъбирути разили бирутири, мурталра баркалла бикIутири…
Амма, хапли бухъунси «са­­гадешунала» дягIли лерил­ра дукьдуун. Халкьла арадеш­лис къарауйчи кадизурти са­наторийти, пансионатуни хIе­ду­занкадиуб. Сабаб — улкала бухI­набси зегъа усалбикни сабри. Улкала мас-хазналичиб дав­лачеббиэс дигутани, илар­ти гIягI­ниахълуми хъям-кьацI­да­риб. Арадеш къулайбирахъути хъул­ри халаси палакатдешлизи гIе­­­ладушиб. Саратра цар­хIил хIян­­чиличи — респуб­ли­кала цент­ральная больницализи – шур­­рухъун. Илар 12 дус ди­­е­то­лог­­­ли рузули калун.
— Ну, — рикIули сари ил, — рирхусири мурт-биалра арадеш бихути хъулри сагадан дузес дехIдирхьур или. Илкьяйдали бетра бетаур. Ахъри лебтани, ил­ди хъулри асиб, сагадарахъили, дузесаиб. Гъайла къантIа, илди вегIдешла детаур. Илгъуна бетаур «Талги» санаторийра. Са­гати гIягIниахълуми асили, спе­циалистуни тIалаббарили, 2011 ибил дуслизиб санато­рий­л­и бузери бехIбихьиб. С.Мир­­зоевара сагадан ишар те­рапияла отделениела заве­дую­щаяли рузес ракIиб. Ил че­бяхI­си категорияла специалист сари.
Ишар декIар-декIарти излуми арадирули сари: хьунул адамтала, нервабала ибкьдешла шайчирти, жихIла пушягIла, камла, лигубала ва дахъал цархIилтира. Ишабад цацабехIти, башес хIебирути, чула гIяйснира датурли къулайкабиубли арбашули бирар. Илгъуна бетаур набчил рарх ракIибси дила хьунуйсра. Ишарти сероводородла (сульфидные) ваннабани адамла арадеш къулайбирахъули саби. Ил багьандан, гьар дус ишаб Россияла декIар-декIарти мер-мусаличибадли арадеш гIяхIбухъахъес бахъал адамти башули саби. Ишдус нушачил барх Москвализибад, Санкт-Петербурглизибад, Уз­бе­кистаннизибад, Таджикистан­ни­зибад бакIибти адамти лебри. Илди иша башнила сабаб — санаторийлизирти шинни арадешлис гIяхIдеш бирни.
Арадеш къулайбарес ба­кIиб­тас Сарат Рабазановна ра­зили, дяхI шалали гьунириули, илдас гIягIнити процедура­би лукIа. Илала къайгънас ба­кIиб­тани баркалла балахъулри. Ту­х­турлис гIягIниси се саби? Суне­чи хIяжатикибси зягIипсила шайчибад уркIи-уркIилабадси баркалла сархни саби. Илала бамсриагарси бузерилис бикьридеш дирути лишантили детарули сари ДР-ла арадеш мяхIкамбирнила Министерстволи дедибти ХIур­матла Грамота, Баркаллала кагъурти, «Арадеш мяхI­камбирнила отличник» ли­шан, «М.Ломоносовлис 300 дус» медаль, илкьяйдали чебяхIси категорияли тухтур риънилира. БегIлара халаси шабагъат — зягIиптала баркал­ла сархни. Илгъуна кьимат гьарил тухтурли сархес вируси ахIен.
— Ишдус нушала санаторийлизи, — бурули сари С.Мир­зоевани, — арадеш къу­лай­­барес 600-личибра им­цIали адам бакIиб. Иша бакIибти разили чула хъулрази чарбулхъахъес багьандан, ну­шани лерилра цIакьани дяхI­чи­иул­ра.
Санаторийлизи бакIибтас гIяхIти шуртIри акIахъубли са­ри: шалати, ванати, умути хъулри, бизиси хурег… Ишабти ме­­дицинала хIянчизарти мал­хIям­ти, адамтачи дигичебти са­би.
Санаторийлизи бакIибти гьар секIайзибад гIеббуцес къай­­­гъилизив сай генеральный директор Эльдар ГIяхI­ма­до­вич­ра.
Сарат Рабазановнани ва илала мурул МяхIяммадли 3 рурси абикьур ва гIямрула бягIуси гьунчи дураиб.
Наб багьес дигуси ца секIал саби: Европализибра 1-ибил мер буцибти шинна ваннаби лерси, ЧебяхIси ВатIа дергъла замана бяхъибти бургъанти ара-сагъбирули калунси санаторий «Талги» батурли, нушала адамти дура сен арбашутира?
ХIурматла Сарат Рабазановна! Сагаси дус сабухъчебсили бетааб, зягIиптала диги гьатIира имцIадиаб, хъалибаргла, узи-уршила бухIнаб паргъатси, дигичебси аги калаб!