УрегцIали дус библиотекарьли рузули калун

Илис Асият Кьурбанова бикIар. Шантани ил биб­лиотекарь сарлин ункъли ралуси сари. Асият акIубси сари 1942 ибил дуслизир шахтала хозяйствола заведующий Миндай ГIялила ва доярка ПатIиматла хъалибарглизир.

Ил жявли бегIтазирадли мяхIрумриубсири. Рурсила дудеш вебкIибсири ил 40 бархIи риубхIели, неш – 11 дус риубхIели.
Сунела дурхIядешличила бурахъес тиладибарибхIели, ил лехIкахъиб, сенахIенну илди лергIер декIтири…
Асият шила урга даражала школализир ручIули калун, ва илаб 1949 ибил дуслизиб белчIуди хъараахъур. Мурталра илини жузи дучIутири, ва илдачирти диги гьачамличир-гьачам мурхьдикIутири. Илди диги илизир гьаннара лерал.
1960 ибил дуслизир Асият читальнялизир рузахъес жирарибсири. Читальнялис декIарси юрт лебси ахIенри итхIели. Илини жузачи хIеруди бирусири ва уборщицалира рузусири. Илар ца илцун сарри рузуси. ИлхIели илис гьаналра биркуси ахIенри библиотекалис сунела 60 дусла гIямру харждирис или.
1964 ибил дуслизир ил библиотекарьли рузахъес шурратурсири. Сунела бузерила гьалар-гьаларти гунзри кайцIухIелилра Асиятли чекаризурси, жавабкарси ва бажардичерси хIянчизарли чераахъибсири. Илини лерилра цIакьани мурталра дяхIчииутири сунела шантала дагьри ахъдурцниличи.
ХIякимтачи ил мурталра дугьарилзусири биб­лиотекалис декIарли юрт тIашбатахъес багьандан. КIинайс ил тIашбатурсири, ва гьаннара ил ункъли бузра бузули саби.
БегI гьалаб ила башути баркьагартази халбирули биалри, гIур бучIанти бахъбаибтири ва жузачил гьалмагъбикибти 500 адамличи абикибтири. Библиотека биштIатала ва халатала дигуси мерли бетаурлири.
Асиятла къайгъначи хIерхIеили, библиотекабази башанти камкабикIескабииб гIергъиси замана. Илгъуна балагардешлис сабабли детаур сагати технологияби.
Дахъал дусмазиб сабухъчебли барибси хIянчи улкалира ахъли кьиматлабариб. Илис «Дагъистан Республикала культурала рурибси хIянчизар» ибси у бедиб.
Гьанна Асият пенсияличир сари ва сунес дигуси мерли бетаурси библиотекализи даим гьаррикIули рирар. Библиотекарьли рузули сари илала рурси Сакинат.
Асиятли делчIи сари 7000-личи гъамли жуз. Илкьяйдали илини бусягIятал бучIантас хIяжатти жузира дургутири. Ил халаси ва пахрубареси хIянчи барибси хIурматла хIянчизар ретаурси сари. Илгъуна умутчерси насихIятчи ва малхIямси неш мякьлархIели, Сакинатлисра рузес къиянбулхъули ахIен.