Берхъаб илдигъунти багьадурти!

Дубурланти мурталра мушулбашнила шайчиб гьалабулхъутири ва гьаннара илгъуна аги саби. Нушала бегIтани ва хала бегIтани бурусири чидил-сабил шила чидил-саял мушлукья дурала улкаланничивадли чедиикили сай, цархIил районтала мушлукьяби-ургав чемпион ветаурли сай, … или. ХIебиалли, нушала хала бегIтала гIядатуни ва чедибдешуни чеалкIуси наслулира даимдарес хIяжатти сари.

Нушала республикализиб, гьайгьай, спортла бегIлара машгьурси жура саби мушулвашни. Дубурланти мушулбашути саби имцIаливан байрумтала, сяхIбатунала ва шадлихъунала замана.
ГIергъиси замана улкала ва дунъяла спортсменти-ургаб машгьурбиубти даргала багьадурти камли ахIен. Илдигъунтала лугIилизибад саби Дахадаевла районна Уркухъла шилизибадти ММА жура чеббикIибти спортсменти Ислам ГIямаров ва Шамил ХIясанов. Илдани дунъяличиб машгьурти спортсментачирадли чедибдешуни сархибти сари.
«Нушала районни хIушачи пахрубирули саби. Гьаннала гIергъира хIушаб дахъал чедибдешуни диубли дигулра», — викIи Дахадаевла районна бекI Жаруллагь ГIямаров илдачил гьуниваибхIели.