ГIяхIти устадеш чедаахъиб

Азадли мушулвашнила спортла журала Олимпиадала чемпион Юмин Владимир Сергеевич гьаниркахънилис багъишладарибти Дагъистан Республикализиб Сагаси Хушет бикIуси шилизиб авэсил абз бетерхур. Ил балбуцла мурад — чеалкIуси наслула вакилтазиб спортличи диги адилкьни, илдас шуртIри акIахъес ва азадли мушулбашнила спортла жура машгьурбарес.

2007-2010-ибти дусмазиб акIубти 250 мушлукьяни абзаназир бутIакьяндеш дариб. Илкьяйдали нушала республикализи гIяхIладли бакIилри Якутияла командара.
Илди абзаначивси Хайдакьла районна вакил сайри, бусягIят Сагаси Хушетлизив хIерируси ва азадли мушулвашнила спортла журала мастер, Россияла урибси тренер ГIумарасхIяб МяхIяммадовли хIядурварибси мушлукья Мурад ХIясанбеков. Илини абзличир гIяхIти устадеш чедаахъиб ва 44 килограммала битIакIлизиб кIиибил мер сархиб.
Хайдакьла районна бекI ГIялим Темирбулатовли спортсменнис ва илала тренерлис баркалла багьахъур, илди мубаракбариб.