УркIбазиб багьудлумала лами ухахъуси

Нуша лебталалра уркIила хьулани, мурадуни лерти сари. Илдани сарра нуша гьаладяхI дашахъути, илдани саби нушала бухI­на­буц гьаргбируси. Дила пикрили, бегIлара мягIничерти кьасаназибад цали бе­та­рули саби багьуди кайсес дигахъни. Нушала улкализиб, илкьяйдали рес­пуб­ли­кализибра санигIят ункъли бяркъурти, мурхьти багьудлумачилти адамтани биъни багьуди гьалабяхI башахъуси чи­сал­ра дигIяндеш ахIен. Илдигъунтала лу­гIилизивадси сай иш белкIла игит ГIя­лиев Шапи Изиевичра.

Избербашлизибси «ДГУ» ВО-ла ФГБОУ-ла филиалла директор, доцент, юридический гIилмуртала кандидат Шапи Изиевич сунени чеббикIибси, гьамадли ахIенси гьунчивад сархибдешуначил гьалавяхI вашес даимиубли сай. Дахъалгъунти гIямру багьудилис харждарибси илини, экономикала ва юриспруденцияла шайчибти жагьилти специалистунала къяяни чедирцIахъули сай. Илала у Избербашлизибцунра ахIи, шагьарла дурабра машгьурси саби.
Шапи Изиевич акIубси сай Буйнакъскла районна Къадарла шилизив январьла 15-личив. Шила школализир 4 класс делчIахъи, Буйнакъсклизибси ХI.ЦIа­дасала уличилси 3-ибил школа-ин­тернатлизи шурватурсири ил. Жагьси заманара Шапи Изиевич жигарчевси, бузери дигахъуси адам вири. Каникултачив сай акIубси шилизибси Кировла уличилси колхозлизив узи. ГIярмияла къяяназиб къуллукъбарили гIергъи, Москвализив СССР-ла МВД-ла бекIлибиубсигъуна уп­равлениелизив узес вехIихьиб. Цаза­манализив Дагъистанна пачалихъла университетлизив учIули, чебяхIси даражала багьудиличилра вегIиуб. Вуз ункъли хъараахъурли ва юриспруденцияла санигIят касили, «История государства и права» кафедрализив халасигъуна преподавательли узес вехIихьиб.
1997 ибил дуслизиб Ш.ГIялиевли Буйнакъсклизиб ДГУ-ла филиал абхьиб ва илала директорли узули калун. КIел дусла гIергъи, кандидатла диссертация чедибдешличил защититьбарили, юридический гIилмуртала кандидат ветаур. 2000 ибил дуслис Шапи Изиевичли Белгородла экономикала, ихтиюртала ва кооперацияла университетла филиалли сабси Дагъистанна кооперативный институтла директорла къуллукъуни дузахъулри.
2013 ибил дуслизиб филиалтала бегIлара гIяхIти руководительтазивад цали ветаурси Шапи Изиевич чедиб гьанбушибси Белгородла университетла филиалли сабси Ростовла кооперативный институтла директорли катур. 2016 ибил дуслизив биалли, Дагъистанна гуманитарный институтлис бекIдеш диран ветаур ил.
Пагьмучевси, мурадличи виуси адамла сархибдешуначила кагъуртазир лукIес гьамадли саби, амма илди сархес багьандан, сецад къиян кабихьибсил гьарилли-декIар хIебала. 2019 ибил дусличибад илала бекIдешлиубси Избербашлизибси ДГУ-ла филиал гIяхI­цадла гьалабяхI арбякьун. Преподавательтала ва студентунала шуртIри гIяхIдухъахъес багьандан, Ш.ГIялиевли сагати партаби ва утни асиб, вузла азбарлизи скамейкаби кадизахъур, чIябар гIенбани буцахъиб. Илкьяйдали преподавательтас кункдешуни акIахъесра коллективлис алапа ахъбуцахъесра имканбакIиб Шапи Изиевичлис.
Избербашлизиб ДГУ-ла филиал бузе­саибхIейчирад 24 дус ардякьи са­ри. Буралли, шагьарла багьудила кабизлизиб ил филиал гьабкьяси заведениели бетаурли саби. Ил гьаннала заманаличи балбикибси заведение саби, илкьяйдали илаб халати устадеш лерти специалистунала кьукьяра бузули саби.
Шапи Изиевичла бекIдешлиуб Радик Нухдуев, ГIялихан Марианов, Асият Кьагьирова, Руслан МяхIяммадов, ПатIимат Даитова ва цархIилти преподавательтира бузули саби. Илдачил тянишриэс кьадарбиъниличи дебали разилира. Деканатла методист ва чебяхIси даражала багьудила отделениела куратор Аида ИсмягIиловачилара гьанхIебикахъес хIейрар. Ил мурталра разиси, уркIи иргъуси, кумекличи музарухъес хIядурси адам сари.
Филиалла руководстволи бекI­ли­биуб­сигъуна вузличил – ДГУ-личил – цIа­цIаси бархбас бузахъу. Илкьяйдали Шапи Изиевичли ГI.Батирайла уличилси Даргала театрличилра бархбасуни дузахъули сай ва театрла искусстволичи дурхIнала пикри битIакIес, илдала рухIла давла чебицIахъес къайгъни да­кIу­дирули сай. Театрла директор Мя­хIям­мад ГIябдулкьадировли ва Шапи Изиевли 30 дусличирра имцIали гьалмагъдеш дузахъули сари, саби акIубти бурхIни дархли илдани ца бархIи дурадуркIули бирар.
«Дила вахъхIила гIяхIси гьалмагъ Шапи Изиевич гIяхIцад адамтас сунечибад гIибрат касеси хъалибаргла бекI ветаурли сай. Гьарил баркьудилизив ил сунела дигуси хъалибаргли гIевурцуси сай – хьунул Зульфияни ва шелра дурхIяли. Гьалмагъунанира барх бузутанира илала халаси хIурматбируси саби. ГIямрула гьунчив уркIилизи багьудлумала лами алкахъес бажардииркуси адам къаршиикибси игъбарла вегIлизи халварес вирар», — викIи театрла директор МяхIяммад Абубакарович.
Дилара, ДГУ-ла педагогический коллективлара, студентуналара шайзивад Шапи ГIялиев акIубси бархIиличил ур­кIи-уркIилавад мубаракирулра! Ур­кIи­­ла ахъси гьавличил, шалати пикрума­чил, сагати цIакьаначил, чIумаси арадешличил ва разидешличил гIямрула бурхIни деркIаби хIуни, хIурматла Шапи Изиевич!