БахъхIила тарихличилси

Россияла халкьла «Хай­дакьланти» би­кIу­си гIядатласи куль­турала этноцентрлизиб ДАССР акIубхIейчирад 100 дус дик­ни­лис хасбарибси «Да­гестан – мой край родной» бикIуси балбуц бетерхур.

Илар бутIакьяндеш дариб Мижигълила школала бу­чIантани ва мугIяллимтани.
Балбуц бехIбирхьули, этноцентрла директор Зубайдат ХIясанова гъайрухъун ва 2021 ибил дус Дагъистаннис мягIничебсили бетаур или гьанбушиб. СенахIенну, иш дус юбилейла дус биъни багьандан.
«Ишдусла бехIбихьудличиб нушала республика 100 дус биънила юбилейлис хасбарибси шадлихъ дураберкIибсири. 1921 ибил дусличибад бехI­бихьили, экономикала, культурала ва багьудила шайчиб Дагъистан сагаси даражаличи дурабухъунсири. Илис сабабли бетаурсири республика хъархIерагарси бетаънила шай­­чибси ихтиярличила багьахъни. Ил анцIбукьли гьарил да­гъистанланна гIямрулизиб дебали мягIничебси мер буциб.
ИшбархIи нушала республика бахъхIила тарихличилси крайлизи халбарес дирехIе, сунезибра бахъал миллатунала адамти уржили хIербируси. Чулира гIядатуни ва культура дузахъути, халатала ва биштIатала хIурматбирути», —буриб илини.
Балбуц даимбирули, Мижигълила школала мугIяллим Эльмира ХIясантаева гъайрухъун. Культурала шайчир дурадуркIути далдуцуназир бучIантани дирути бу­тIа­кьян­дешличила гьанбушиб илини. КIинайс школала бучIантани балбуц даимбариб. Илди дебали жагали хIядурбиублири. Дагъистанна поэтунала дахъал назмурти делчIун илар. Чузирра Да­гъистан, иларти дубурти, диркьурби, хIуркIби ва цархIилти тIабигIятла жагадешуни черяхIдирути. Илкьяйда дурхIнани миллатла палтар чегьурли, хайдакьлантала гьар-урла гIядатуни чедаахъиб.
Балбуцла ахирличиб эт­но­центрлизиб экскурсия ду­раберкIиб. ДурхIнас им­кан­бакIиб хайдакьла някьишли делкIунти чIянкIила выставка, хайдакьлантала хъа ваяхI ва ярагъ чедаэс.
Илдас балбуц дебали гIяхI­бизур, дакьибтачи ва чедаибтачи дурхIни хIяйранбиуб.