Яниличи хIядурдеш бирули

Ишди бурхIназиб «­Дагъистан» РИА-лизиб ­«Ро­ссети ­Се­верный Кавказ» — «Да­гэнер­го» ПАО-ла филиал­ла вакил, компанияла сани­гIят­лашалси управлениела начальник Кьурбан ГIямаровличил рес­пуб­­ликала журналистунала гьунибаъни бетерхур.

Илини 2021-2022 ибил дуслизиб Дагъистан Республикализиб «Дагэнерго» филиалли гIебшнила-янила манзиллизиб республика ванадешличил гIеббурцнила хIянчи дурадуркIниличила буриб.
Кь.ГIямаровла гъай хIя­сиб­ли, ванадешличил Дагъис­тан гIеббурцнила программа гIям­рулизиб дурабуркIнила да­зурбазир, компанияли гIяхI­цад хIянчи дурадеркIили сари. Илкьяйдали, сетаназир 7120 кумекла гIягIниахълуми (опора) тIашдатурли сари (гьаларти дусмазиричир 20-йнали им­­цIали), 109 трансформатор дарс­дарили сари.
ГIур илини буриб яниличи хIядурдеш бирнила мурадличил электросетьла илдигъунти хIянчи гIяхIцад дусмазир хIе­дар­ниличилара. Республикализир илгъуна даражала хIян­чи бегI гьалар сари дура­дер­кIиб­ти.
«РЭС-уназир «Дагэнерго»-ла хIянчизартала цIакьаначил сарри хIянчи дурадеркIибти. Бузерилизи ахъибтири 800 адам. Илкьяйдали, нушаб кумек гIеббаахъиб «Россети Северный Кавказ» ПАО-ла филиалтала 112 специалистли­ра. Технический надзорли дура­деркIибти ахтардила хIян­чи ишдуслизир ва 2022 ибил дуслизир гIебшнила-янила манзилличи хIядурдеш бир­нила программали чеда­ахъибтиван дурадуркIули сари», — викIи Кьурбан ГIяма­ров.
Ишдуслизир «Дагэнерго» филиалли 479 миллион къурушла кьадарла багьаличилси хасси техникара тIалаббируси саби.
Энергокомпанияла вакилли ишдусла гIебшнила-янила манзилличи хIядурдеш бирнила шайчир «Дагэнерго» филиалли 2022-2023-ибти дусмазирра дарес хIяжатти хIянчила плантачила баянти гьаладихьиб.