Игитдешла баркьуди

Арсен ва МяхIяммад би­­кIути кIел узи ва илдала узикьар Кьур­­бан Гьу­рамов Став­ро­поль­­лизибси Ком­сомольский пруд бикIуси урхьула дуб­лаб къунз­би­кIули лебли, ца ур­шира-рур­­сира илдачи дуцI­бу­хъи, ур­хьу­лизив кяй­­гIуси адам лев или тIама-гьама ахъ­ду­циб.

«Нуша ил мерла гъам­диуб­хIе­ли, къалабали кумек гIеб­ба­ахъес гьуцIдухъунра. Бикьуси тIа­ма хIясибли узизи урхьулизи ухI­навхъахъес хъарбарили, ну адамти уца­хъуси хасси мява (спа­сательный круг) сабухес ду­цIу­хъунра. Узикьарли къалабаси ку­мек гIеббиахъути тухтурти жи­бариб», —бурули сай Арсен Зай­пул­лаевли.
Рурсиличи мява баршили, МяхIяммадли ил урхьула дубли хъусряхъиб. ЦIакьани та­ман­­­ка­дируси МяхIяммадлис узикьарли ку­мек­­ба­риб.
Тухтурти бакIили гIергъи, жагьти уршби хъули арбякьун.
Урхьула дублар къарширикибси хьунул адамла дугьбачибли ва «М.Гусаевла уличилси Ставропольла крайлизибси Дагъистанна халкьанала культурала центр»-ла кумекличибли уршби баргес имканбакIиб.
ДуцIрумлизиб баягъи Став­ро­поль­ла крайлизибси Да­гъис­танна халкьанала куль­ту­рала центрла шай­чибад ил­ди уршбала баркьуди хIе­ру­ди­­лиу касахъес тиладиличилси ка­гъар бархьиб Россияла МЧС-ла ГУ-лизи.