Бузериличи ва дурхIначи дигичерси

«Эгер мугIяллимли дурхIначи ва сунела баркьудиличи диги дакIудирули виалли, ил ­гьарли-марси мугIяллим сай» Л.Толстой

ЖамигIят гьалабяхI башнилизи му­гIял­­лимтани ха­ла­си пай кабирхьуси саби, се­на­­хIенну илдани гьариллизи ба­гьудлумала гье делгIухIели. Му­­гIяллимла къиянси, халати жаваб­кардеш дихуси санигIят саби. Сунела дарс кабирхьнила дурабадра, дурхIни гIям­рула гьунчиб чебхIебалкIахъес ха­ла­си­ къайгъи дакIубирнили, гьа­­рилла гIям­ру­­лизиб мугIял­лимли дебали мягIни­чеб­си мер бурцу. Илди багьуд­лумала ду­­нъя­­ли­зи унза гьаргдирути, диб­­­гIянти къар­къу­базибад ну­шала челябкьла лушути, гIям­­­рула мягIна-хIял аргъа­хъес ку­мек­би­рути адамти саби. Ил­ди­гъун­тала лугIи­ли­зирадси са­ри Па­тIимат МяхIям­ма­до­ва­ра.
МяхIяммадова ПатIимат Кьур­банис­мя­гIиловна акIубси сари 1962 ибил дусла июльла 11-личир Ахъушала районна Усишала шилизир. Шила урга даражала школа таманбарили, Дербентлизибси педучилищелизи карерхур ва 1982 ибил дус­лизиб ил ункъли хъараахъур. ГIур сари акIубси шилизи чар­рухъи, школализир рузес рехI­рихьиб. Илкьяйдали заочно ДГПИ-ла географический факультет хъараахъурли, чебяхIси даражала багьудира касиб.
1999 ибил дусличирад 2020-ибил дусличи бикайчи дурхIни бяркъличи биркахънила шайчирси школала директорла заместительли рузиб. Гьанна биалли, илини багьудила шайчирси директорла заместительла къуллукъуни дузахъули сари. Сунела багьудлуми дурхIназир тIинтIдирули, П.МяхIяммадова Усишала урга даражала школализир 39 дус рузули сари. Сунечи хъарси ункъли таманбирули, дурхIнала ва барх бузутала халаси хIурмат сархиб. География руркъяхъули, илини дурхIни декIар-декIарти регионтазир кадизурти хозяйствола, тIабигIятла, экологияла шайчирти аги-кьяйдаличил тянишбирули ва илдас кьимат кабалтахъес бурсибирули сари. Гьайгьайрагу, П.МяхIяммадовани бучIахъути дурхIнани районна, илкьяйдали республикала олимпиадабачир жигарла­ бу­тIакьяндеш диру ва гьаларти мерани сар­ху.
ПатIимат МяхIяммадовани ца рурсира кIел уршира абикьур, илдази чебяхIси даражала багьуди касахъиб ва гIямрула бягIуси гьунчи дураиб.
Сунела асилси бузериличил ПатIимат МяхIяммадова 2008-ибил дуслизир РФ-ла Пре­зидент В.Путинна Грантличи, 2015 ибил дуслизир «РФ-ла цахI­набси багьудила хIурматла хIянчизар»-ла уличи лайикьрикиб. Ишдуслизир биалли, ил «ДР-ла хIурматла мугIяллим»-ла уличи лайикьрикили сари. Илгъуна разиси анцIбукьличил, илкьяйдали гъамли чесабиуси са­нигIятлашалси байрамличил ПатIимат КьурбанисмягIиловна нушанира уркIи-уркIиларад му­ба­ракрирулра! Гьаннала гIер­гъира сархибдешуни дирахъес багьандан, илис чIумаси арадеш булгулра.