ГIяхIтигъунтала къяйлизиб

Дагъистанна шагьуртас ва район­тас, сарира, мер­личиб чус чули гьуни чебиахъу­ти ор­­гантала бу­зерила хай­ри­­­чебдеш хIясибли, 2020-ибил дус­лизир гьар­кья­тили де­таурти, респуб­ли­кала бюд­жет­­­лизирад арц де­кIар­диру.

Илала хIекьлизибси хIук­му Да­гъистан Рес­пуб­ли­кала БекI­ла къул­лу­къу­ни заманалис дузахъуси Сер­гей ­Меликовли ду­ра­сиб.
Дигесли саби, гIяхIтигъунтала лугIилизи Хай­дакьла районра каберхни, суненира дубуртала гьа­ларти районти-ургаб кIиибил мер сархибси.
Хайдакьла районна бекI ГIялим Темирбулатовли ре­с­публикала БекIлис баркалла багьахъур, муни­ци­палитетла хIякимтала бузерилис чебяхIси кьимат кабатни багьандан. Илини бурни хIясибли, район гьа­лабяхI башахъниличи дяхIчиаибти масъулти челябкьлализирра халаси жавабкардешличил гьунчидушили дирар.