УрхIлизи хIедикахъес

Макрукьябани, гражданинти биргIябургули, илдази Госуслуги сайтличирти баянти дурахъули сари. Иличила Россияла урибси юрист Иван Соловьевли журналистунази багьахъур.

Юристла гъай хIясибли, вайнукьабани россияланти чеббулкIахъули саби, сайтла адамтачил бархбас бузахъуси кабизла хIянчизартира или. Илкьяйда, валлагь, хIушала «Личный кабинетлизирти» баянти урхIлизи хIедикахъес или, телефонничи бакIибси SMS-код бурахъили, пароль хIебузанбирули саби.
КIинайс макрукьябани гражданинна гьаргси аккаунт чула мурадунас пайдалабирули саби: паспортла баянти касили, кредит яра микрозайм (чеблалис арц сасни) диркахъули саби.
«ВегIлис урехи хIебиахъес багьандан, Госуслуги сайтличил пайдалабикIутас «двухфакторная авторизация» ва Личный кабинетлизи абацIниличила СМС-багьахъни башахъни дузахъес гIягIнибиркур», — викIи юрист.