ГьалабяхI башахъес

ДР-ла БекIла къуллукъуни заманалис ду­захъуси Сергей Меликов То­кио­лизир детерхурти дуцI­румла Олимпиадала ва Па­ра­лимпийский хIязаназиб че­диб­деш сархибтачил, при­зер­та­чил къаршиикиб.

Регионна БекIличилси гьунибаънилизир бутIакьяндеш дариб азадли мушулбашнила шайчивси Олимпиадала чемпион Завур Угуевли, азадли мушулбашнила шайчиб жарма сархибси ХIяжимурад Рашидовли, боксла шайчир жармала медалист ретаурси Зенфира Мя­хIяммадгIялиевани, клаб иргь­нила шайчивси Паралимпийский чемпион Муса Тяй­ма­зовли, паратхэквандола шайчир хIябъибти мерани дуцибти Даниил Сидоровли ва Зайнутдин Атаевли, илкьяйдали дзюдола шайчивси (сукъуртас хасбарибси спорт) жармала медалист Анатолий Шевченкони. Олимпиадала чемпион ГIяб­дулрашид Садулаевлис, гъамли бетурхуси дунъяла чемпионатличи хIядурикIни багьандан, гьунибаъниличи вакIес бетхIеур.
Сергей Меликовли спортс­менти Токиолизирти хIя­за­назир гIяхIти хIясилти чедаахъ­ниличил мубаракбариб, ил­дала сархибдешуни чулацун ахIенну, арагIебли Россияла ва Дагъистанна сархибдешунира сари или цIакьбарили буриб. Регионна БекIли буриливан, Россиялизиб илдала Игитунала кьяйдали хIурматбиру.
Республикала БекIли спортсментас арц касахъес сер­тификатунира дедиб. «Ну­ша­ни хIушаб премияби хIя­дур­дарилра. Ил нушала чебла саби. Ил ишбархIи нушани хIушаб гIеббаахъес дируси кумек саби, чис-биалра хIязанала гIергъи арадеш къулайбарахъес, цархIиллис яшавла хIяжатуни ахъахъес», — викIи С.Меликов, спортсментани улкалис дарибтази халдаралли, премияби камли диъниличила балахъули.
Токиолизир детерхурти Олимпиадала ва Паралимпийский хIязаназиб чедибикибтани, илкьяйдали илдала тренертани гьариллис 4 миллион къурушла кьадарлизир сертификатуни касиб, призертани ва илдала тренертани биалли – 2 миллион къурушла.
Сергей Меликовли респуб­ликалис бекIдеш дирантани регионнизиб спорт гьалабяхI башахъес, ил лугIилизиб – дурхIнала-гIулухъабала ва арадешлизир нукьсандешуни лертала спортра, гьатIира имцIали харжани декIардарес къайгъибиру или чесиб. «Спортличила чедихIяртли пикрибикIути Дагъистаннизиб агара. Ил бяхIчибиз республикализиб гьалабяхI башахъес хIяжатли саби», — буриб С.Меликовли.
Бурес чебиркур, Россияла Олимпиадала ва Паралимпийский комитетунала цаладяхъибти командабазиб лебли, Дагъистанна спортсментани Япониялизир 8 медаль сархиб, илдазирад 3 – мургьила, 5 – жармала.