Гьаркьятала лугIилизи дурарухъун

Москвализиб бе­тер­хурси «МАМА и дети в на­цио­наль­ных костюмах» би­кIу­си халкьани-ургабси фото­кон­­курс­личиб цаэсил мер сар­хиб «Хайдакьланти» этно­центр­ла гьаркьяси спе­циа­лист Заира МяхIям­мадо­вани. Кон­курс дура­бер­кIибсири Рос­сия­ла, СНГ-ла ва дурала улк­нала куль­турала шайчибси та­рих гьа­лабяхI арбукес ва хъа­ли-цIала дурхъадешуни мяхI­кам­дарес ибси пикриличил.

2021 ибил дуслизиб кон­курсличир 950 адамли бу­тIа­кьяндеш дариб. Илдала лугIи­лизиб лебри 70- йчибра им­цIати миллатунала вакилти. Ам­ма илди хIянчурбазирад финалличи дурадухъунти 150 сари. Илдала ургаб Заира Мя­хIям­мадовалара «Семья в национальном костюме» бикIуси сурат лебри. Суратлизиб хайдакьлантала гIядатла палтарли бегIбиубти неш, дудеш ва дурхIни чебаахъилри.
«Хайдакьланти» этноцентр­ла азбарлизиб касибсири ил су­рат. Ил багьандан гьатIира жагаси ва кабизалачебсили бетаур ил. Хъали-цIаличи чекаризурси, духIнас бяркъ бедлугуси, рухIла давла, гIядатуни умули дихIуси ва дурхIнази руркъяхъу­си адам сарлин суратлизир гьалар-гьа­лар неш чераахъили сари. Илала бекIличибси цIуба кIа­наличибли, хайдакьла някьишличилси хIева­ли­­чиб­ли, дар­шибти арцла ма­­тя­­хIу­на­чибли, къакъличи гIе­ла­кахъиб­си къянариличибли ил жагьси ва жагаси кабизла ду­бурлан хьу­­нул адам сарлин ба­гьесли са­би.
Лерил шуртIри хIисаблизи касили, илцадра жагали ва чебетаахъили балкьаахъурси суратлизиб ардякьунти даршдусмала хайдакьла хъалибаргунала сипат чебаахъилри.
Сентябрьла 13-15-личир кон­курсла баянти каили гIер­гъи, З.МяхIяммадовас диплом бедиб.
ГьанбуршехIе, октябрьла 16-личиб Москвализиб, ВДНХ-лизиб «Руками женщин» бикIуси фестивальла дазурбазиб «Мама и дети в национальных костюмах» бикIуси выставка дурабуркIуси саби.
Хайдакьла районна бекI ГI.Те­мирбулатовли, халкьани-ургабси даражала шабагъатличи лайикьрикибси З.МяхIям­ма­­дова мубаракрариб, ва мил­­латла палтар – адамтала та­рих ва культура чеди­ахъути шуртI­разибад бекI­ли­биуб­си­гъу­­на лишан саби или гьанбушиб.
«Хайдакьлантала культура­ла ва рухIла давлала мя­кьи та­рихлизи мурхьли ардя­кьи сари. Ну­шала чебла саби илди умули ди­хIес ва чеалкIуси наслуличи да­ахъес. Заира МяхIяммадовас чIумаси арадеш ва гьар­бизуни дулгулра. Хайдакьлис марли рузахъес ЧевяхIсини хIед 100 дусла гIямру габ!», — викIи ил.