Гьалар-гьаларти баянти хIясибли…

Ишдуслизир ул­кала Пачалихъла Думализи выборти сагаси тя­хIярли, хIябал бархIила духI­нар, детерхур. Сентябрьла 19 – тIамри дед­лугнила бекIлибиубси бархIи сабри. Выборти илгъуна тяхIярли детерхуртири, пандемияла замана участокуначир яргаби детхIеахъес багьандан.

Таманти ва дурусти хIясилти кайути са­ри жумягIла ахирличир. Илкьяйдали, Пачалихъла Думализи, сияхI хIясибли, шел пар­тия детурхули сари. Избирательтала дай­хъалацад тIамри «Цаси Россия» партиялис дедилри, 19 процентлацад биалли — КПРФ-лис. КIинайс – ЛДПР ва «Справедливая Россия – За правду» партиябас. Илдала тIамрала цагъуна кьадар саби, верхIелра байхъалара процентла. Иличи че, 5 процентла дазу ахъили саби «Новые люди» партияли.
ТIамри дедлугнила хIяракатра гъудурти журабала кабизла кумекличил бетерхур: парламентла удибси палатала сагаси составла байхъала ца мандатла округуни хIясибли чеббиркIусири, цархIил байхъала — партиябала сияхI хIясибли.
Центризбиркомлис бекIдешдирусили буриливан, гехIел регионнизир избирательли асубируси кьадарличирра имцIали бюллетенти лайдакIнила 12 анцIбукь белгидарилри. Илдигъунти баркьудлуми хIисабдиублири Адыгеялизир, Брянсклизир, Ивановла, Кемеровла, Москвала ва Саратовла областуназир.
МВД-лизиб багьахъурливан, тIамри дедлугнила хIяракатла хIясилтачи асарбарести нукьсандешуни белгихIедиуб.