Ца хъалибаргван уржибти

Дагъистанна халкьла цадешла БархIи республикала дахъал мил­латунала халкьла гIяхIси гIя­датли, узидешла лишанни бетаурли саби. Нушала республикали ишдицад сар­хиб­дешуни хIедирахъи, нагагьладан ле­билра дагъистанлантала чIумати узидеш хIе­­диалри. Цадеш, ВатIа гьалар жаваб­кар­деш дихни — республика гьа­лабяхI баш­нилис гьаликIли детаурли сари, шаласи че­лябкь­лала ва нушала цIакьанала хьулчни сари.

Дагъистан – декIар-декIарти гIяда­ту­на­ла, культурабала ва мезанала гIяхIцад миллатуни уржили хIердирнила шайчиб гIяхIси гIибратли бетаурси республика са­би. Дагъистанлантала цадеш, кумекличи му­забулхъни, ВатIайчи диги гъармукабачилси дявилизир диаб, даршуси бузерилизир диаб гьачамцун ахIенри дакIударибти. ХIера илдазиб саби нушала цIакь, жамигIят гьалабяхI башнила мягIничебси далил.
Нуша дагъистанланти ца халаси, уржибси хъалибаргван хIердирути адамтира, лебталалра цадехI мурадунира кьасанира сари. Нушала республика чуйнара балагь-кьа­дарличи бяхIягибсири: гаши, чейхъути излуми тIинтIдиъни, душманти бухIнаберхни… Ам­ма, Дубуртар Улкала тарихлизиб дагъистанланти цаличи ца къаршили кабизурси анцI­букь биубси ахIен. Гьалмагъ-хъиландеш ва ца ванзаличиб барх хIербирни — дубурлантала хасдеш саби. Халкьла гьалмагъдеш де­бадикIнилисра сабабли бетарули саби къу­гъати гIяхIялдеш дирни.
ВатIайчи дигичебти халкьличибли Да­гъис­тан мурталра декIарбулхъусири.
Дагъистанна тарихлизир халкь чула хъар­хIерагардеш ва азаддеш датахъес душ­майчи къаршили дурабухънила гIяхIцад анцIбукьуни диубтири. Хаслира дубурлантани цадеш дакIударибти анцIбукьунала цализи халбируси саби XVIII ибил даршдусла 30-40-ибти дусмазир Надир-шагьла гIяскурти духIнадерхни. Дубурлантани халати гъабзадеш дакIударили, Надир-шагьла гIяскурти тIутIу-кьякьядарибтири ва нушала ванзаличирад дугIаибтири. Дурхъаси багьали чедибдеш сархибсири. Буралли, халкьла цадешла БархIила байрам кабизахънилизи ил дергълизир кадикибти анцIбукьуни хьул­чи­ли дуцибти сари. Илдигъунти гIибратуни республикала тарихлизир камли ахIен. Ил­дани нуша лерилра уржибдешличи жи­ди­­рулра. «Цадеш агарти адамти мискинни­ хIер­бирар, цабиубти халкь биалли — талихI­чеб­ли» бикIуси халкьла бурала хьулчили бу­цили, нушала цахIнабси хъулир — Дагъистаннизир — узидешла бархбасуни дебадиахънила баркьуди даимбирехIе. Байрамличил, ахIерти дагъистанланти!