ШуртIри акIахъес

Дагъистанна БекIла къуллукъуни заманалис дузахъуси Сергей Меликовли, жагьилтас дявила-патриотизмалашалси бяркъ бедлугнила масъултас хасбарибси совещание дурабуркIуси замана, лябкьуси дуслизир регионнизир «Авангард» центрти лушес бехIбирхьниличила багьахъур. Илдазир дурхIни абзур дус бихIести лерилра шуртIри акIахъубли дирар.

Илкьяйдали, «Багьуди» бикIуси миллатла проектла дазурбазиб, республикализиб гъамси заманализиб юнармейский хIядурдеш бирнила регионна центр багьарбирниличилара буриб. Объектуни хIерудилиур сари. Ил багьандан лерилра хIянчи ахъси даражаличир ва заманаличир хъараахъурли дирар.
Дагъистанлантас аргъбаибсили бетаурси цагьатIи масъала саби «технология» ва «информатика» дусрала шимазиб мугIяллимти хIебиъни. Иличил дяхI-дяхIли къаршивикиб Дагъистанна БекI, муниципалитетунази архIяби дурадуркIухIели. ЦацадехIти шимазиб сагати школаби тIашдалтнила масъула гьунчибикахъили саби, амма мугIяллимтачи хIяжатдеш алкIули лебал. Илини илди дурсрала шайчиб, «Земский учитель» программа хIясибли, чеимцIати квотаби духIнакаахъес маслигIятбариб. Ил масъала хIербарахъес Сергей Меликовли хъарбариб премьер-министр ГIябдулпатяхI Амирхановличи.
Регионна руководительли адамти газла шайчибси масъалара ахъбуциб. Гъамси заманализиб респуб­ликала лерилра районти газличил гIердурцнила хIекьлизибси проект хIядурбарес чебиркур.