ГIямрулизир детурхахъули

Къаякентла районна администрацияла актовый заллизир, «Земский учитель» ва «Земский тухтур» программаби хIясибли жагьилти специалистунас декIардарибти ванзурбала 26 сертификат шадлихъла аги-хIяйзир дедиб.

Балбуцлизир бутIакьяндеш дарес районнизи бакIилри ДР-ла арадеш бихIнила министр Татьяна Беляева, ДР-ла арадеш бихIнила хIянчизартала профсоюзла председатель Зумруд Бучаева, Къаякентла районна арадеш бихIнила масъулти къелгIердикуси Башир МяхIячев.
Гьунибаъни абхьиб Къаякентла районна бекI МяхIяммад Эльдерхановли. Илини, бутIакьянчибас саламла дугьби дурили гIергъи, «Земский учитель» ва «Земский тухтур» программаби хIясибли муниципалитетлизи бакIибти ва бузути 43 специалист леб или буриб. Илди лебилра районна адамтала гIяхIдешлис бузули саби. М.Эльдерхановли, асилси бузери ва санигIятлашалти мурхьти устадеш чедиахъни багьандан, мугIяллимтас ва тухтуртас баркалла багьахъур.
МугIяллимтачи ва медицинала хIянчизартачи баркаллала дугьбачил дугьаризур ДР-ла арадеш бихIнила министр Т.Беляевара. Илини коронавирусла чейхъуси изала тIинтIбикIуси гьалаб-гьалабси манзилла аги-кьяйда гьандикахъиб, районна медицинала учреждениела жагьилти специалистунани, гIямру уцахъули, кахси изайс къаршидеш дирухIели.
КIинайс Т.Беляевани ва М.Эльдерхановли специалистунас сертификатуни дедиб. Ахирличиб районна бекIли лебтасалра баркалла багьахъур, ва Къаякентла районнизиб чедир гьандушибти проектуни хIясибли бузути лебилра специалистуни ванзурбачил гIеббуцили бирар или чесиб.
Балбуцла дазурбазиб, делегация сагали лушуси поликлиникала объект чебаэс бякьун. Районна бекIли ме­дицинала учреждение тIашбалтнила хIянчи духъян­дилтI­нила сабабтира баяндариб.