Макрукьябачи дирхмарудая!

Интернетлизир къалплати сайтани абхьили сари, чузибра, валлагь, школабала бучIантас хасдарибти арц лугулра бикIути. Илдала вяшатIала дехIкадихьили сари, дурхIнас арц дедлугнила хабар тIинтIбиубхIейчирад.

Регионнизибси Пенсионный фондли макрукьябала вяшатIайчила гьала хили балахъули саби. Ведомствола пресс-службализиб бурни хIясибли, вайнукьабани дурхIнала бегIтала адамтачи бирхни пайдаладарес ва, илдази чула документлизирадти дигIянати баянти дурахъили, арц дигIес асубирар.
Специалистунани маслигIятбирули саби сеннира макрукьябази вегIла банкла картала номер, ил бузуси дусми ва картала гIелабил бяхIличирти лугIурби хIедурахъес. Эгер илди дурадалли, хIушала карталичирад лерилра арц детихъур.
Пенсионный фондли илкьяйда гьанбуршули саби, арц дикахъес багьандан бегIтас Госуслуги сайт пайдалабарес яра ПФ-ла хасси кабизлизи дугьабизни баибси саби.