Лебилра пенсионертас — дедлуга

Ишди бурхIназиб наб гIягI­ни­бикиб шилизи укьес. МяхIячкъа­лали­зирад хан гьунчирад Дербентла шайчидяхI аркьути нуша, Мажалислизи аркьуси ласбулхъличи даира. Илабадли лаг камси гьуни ахъибхIели, гьунила дублаб тIашли, някъби ахъдуцибти кIел хьунул адам чебаибси руль­ли­чив­си урши викIар:
— Гьари, дудеш, итди нуни машиналичи кабалтас. ХIу сейкIуда?

— Селра хIейкIусну, кабати, — ира нуни. — ХIянчилабад Мажалислизи чарбулхъути бургар.
Илди гьарли-марли Мажалис­лизи аркьути буилри. Ихтилатлизиб илдани ахъбуциб нушала Президент Владимир Путинни пенсионертас лугути 10 азирличила суалра. Ил суалла черкадти таманти баянти дагьурли, нушала газетала бяхIлизир нуни илдас жавабти гес пикрибарира.
РФ-ла Президент Владимир Путинни, ишди бурхIназир дураибти кIел ХIукму къулбасдарили сай. Цаибил дявила пенсионертачила саби, кIиибил — лебилра гIелаб калунти пенсия кайсутачила. Гьарил пенсионерли вецI-вецIал азир къуруш кайсути сари! БусягIят нуни чили, мурт ва секьяйда ибти суалтас жаваб лугасра.
Гьачамцун лугути 10 азир къуруш ишдусла августла 31- личи бикайчи пенсия кайсуси гьарил адамлис дедлугути сари. Пенсия кабизахъес гIярза гьалабал бедили, амма августла 31-личи бикайчи пенсия кахIебизахъурсилис, арц дедлугути ахIен. Россияла пенсия кайсуси, амма сай дурала улкализив хIерирусилира илди кахIейсу.
Илди кайсути сари гьар журали (зягIипли, вебкIили хIу валхуси агариъниличибли яра ухънаваили) пенсия кайсули бузутани ва хIебузути пенсионертани.
Гьачамцун кумеклис лугути 10 азир къуруш кайсу ишдусла сентябрь базличир. Илди касес багьандан гIярза лукIуси ахIен. Пенсионерла пенсия башуси банкла счетличи илди 10 азир къуруш ляркьути сари.
Рахли чис-биалра пенсия почтальонни бихуси биалли, илди кумеклис лугути арцра илини хъули лерху. Сегъуна-биалра сабаб лебли, сентябрь базличир илди арц кахIесибсини, челяркьути бузрачир кайсу.
ХIукуматли кумеклис лугути илди арц пенсионерла хайрилизи (доход) халдирути ахIен ва цархIилти хIукуматли адамла бекIахъуди ункъбиахъес кумеклис лугути арцлисра диргаладулхъути ахIен.
Президентла ХIукму хIясибли гьарил пенсионерлис лугути 10 азир къурушлизи цархIил чилра гачикес вируси ахIен. Судла приставтанира илдачи гIякIа чебихьес бирути ахIен.
Рахли августла 31-лис гIергъи илди арц кахIесили пенсионер вебкIалли, пенсияра илди 10 азир къурушра илала хъалибаргли кайсу.
ХIушаб лугути федеральный бюджетла арц сари. Нушала улкализиб 43 миллион пенсионер леб, ва илдас дедес 430 миллиард къуруш декIардарили сари.