ГIямрулизиб бетурхахъули

Яшавла шуртIри къулайдарниличи бяхIчиаибси «Социальный контракт» проект ДР-ла бузерила Министерстволи гIямрулизиб дурабуркIниличила балахъули саби.
«Проектла икьайчил республикала мер-мусаличиб хIербирути, гIямру-яшавла шуртIри усалти хъалибаргунас вегIдешла баркьудилизи ахъес яра цархIил мурад бетерхахъес имканбикIур», — викIи ведомствола вакил.

Проектла мурад саби яшавла шуртIри усалти хъалибаргуни мискиндешла гIямрулизибад дураъни.
Се саби социальный контракт? Ил халкьла хIяжатуни гIердурцути органтани хIериэс гIягIнидиркути арцличибра камси хайри кайсути хъалибаргуначил ва цунти адамтачил билгьуси вягIда саби. Ил хIясибли, хасти органтани пачалихъла кумек гIеббиахъу, ил кайсанни биалли – белгити мурадуни детурхахъу.
Адамлис се багьес гIягIнили? Проект хIясибли декIардарибти арц программали чедаахъибти далдуцунасцун сари харждирути. Илди харждарни марбирути баянти гьар баз гьаладирхьес чебиркур. ВягIда жавабкардеш тIалабдируси баркьуди саби. Ил бигьес гьалаб, жавабкардеш дихес вирарал хIейрарал адамлис жагали пик­риухъес чебиркур.
ВягIдализир кадизахъурти тяхIурти хIедаралли, се бетарара? Илала дазулизир чедаахъибти арц тIашиу. Мисаллис буралли, адамли сай-вегIси бузерилис ахир кабихьалли, пачалихъли кумеклис дедибти арц базла духIнар чардарес чебиркур.
ВягIда билгьниличи умутбихьес бирар: 10 628 къурушличибра камли хайри кайсути хъалибаргунани; 10 987 къурушличибра камси алапа кайсути цунни хIербирути адамтани; чулахъуни яра пенсия кайсути гьести гIямрула адамти лебти хъалибаргунани; республикализир чедаахъибти, хIериэс хIяжатдиркути арцличибра камси хайри башути адамтани.
Чина дугьаилзуси? Дугьаилзуси сай мерличибси халкьла бекIахъудила органнизи яра МФЦ-лизи. Кумек гIеббаахъес хIяжатлил ахIенал комиссияли хIукму дурайсуси саби.
ГIярзаличил дарх сегъунти кагъурти гьаладирхьути? ГIярза бедлуганна ва илала хъалибаргла паспортунала копияби; дурхIнала свидетельствобала копияби; гIярза бедлуганна ва илала хъалибаргла магьар дихьни яра кадушни марбирути кагъуртала копияби; бузерила книжкала копияби ва цархIилтира.
Социальный контрактла дазурбазир чедаахъибти арцла кьадар. Илди дурадуркIути далдуцуназирад дигахъу. Масала, эгер адам хIянчи баргес умцIули виалли, хIянчи баргайчи илис гьар баз 10 717 къуруш хIясибли, дедлуга. Сай-вегIси баркьудилизи ахъес дигусилис, цагьакIли 250 азир къуруш дедлугути сари. Ил тяхIярли цархIилти хIяжатунасра.
Проектла дазурбазир арц селис харждирути? ЧеимцIаси багьуди касес, бегIлара хIяжатти секIулти асес багьандан.
ВягIда билгьуси саби 3 базличибад 12 базличи бикайчиси манзиллис.