ХIушазибад дигахъуси саби

ГIергъиси замана нушала адамти, хаслира — жагьилти, диннизи ихъули саби. Бусурмантас къадагъаласи саби бекIла мехIеличи вайси асарбирути секIал пайдаладирес. Ил секIал биалли, нушала жагьилтани балули ахIен. Бахълис гьанбиркули саби держ сари хIедужахъес чедаахъибти или. Папрус ва къама къадагъалати ахIен или жалбикIули бирар. Ихтилат дураберкIибсири нушала шила мижитла имамличилра. Нуни балас бахъал адамти Аллагьлизи булгути, дехIибала дирути, амма папрусли ва держли бужути. Марлира, гьарил адамла хасият декIарси саби. Леб яхIчебтира ва ил агартира.

Дебали хIейгеси анцIбукь саби, нар­комантала дусми цаличир ца кам­д­икIни. Илди-ургаб леб рурс­бира. Бахъалгъунти наркоманти 16-45 дус саби биубти. Гьар бархIи МВД-ли балахъули саби наркотикуни лайдикIути адамти бурцниличила. Амма илди камбирули ахIен. СенкIун илди дурхахъули дахъал арц дирухIели. Школабази булан башули саби наркотикуни дурхахъути вайгъубзни. Цаэсил «доза» ахтардибарахъес матъал бедлугули саби. Илдани халаси хIяракат бирули саби дурхIни илдачи бурсибарес. ИлхIели вирар илдазибад се-дигара тIалаббирес. Чус наркотик багьандан, илдани секIал ахIерахIебиру.
ЧIянкIли наркотикуни дурхахъутачи чябхъинти дирули, илди бурцули ва туснакъбирули чедибдеш сархес хIейрар. ДурхIначил иргъахъни­ла хIянчи дурабуркIес чебир­кур, илхIелира полицияла хIянчизарти, динна Идара­ла вакилти, спортсменти тIа­лаб­бирули. Ну жагьси замана, набзи цацабехIтани папрус бер­жахъес гьабурцути адамтира бири. Сен хIебужуси или хьар­би­кIутири. Набчил рузуси хьунул адамли «ва­тираягу хIушани дурхIя, селис хIуша илизи папрус пIагьбарахъес авара­ли дир­кьутирая» или хьарбаи­б­си­ри. Илдазивадси цала жаваб иш­­­бархIира хъумхIертис: «Илини пап­рус пIагьбиралли, илизир илди кам­хIедирар ва нушаб­ра сайсес дирехIе». Набчила ахIен­ри илди пик­рибикIути, чучила сабри. ХIушази се-биалра барая бикIути адамти чучила биъни пикрибикIути хъуммартидая.
Дебали урехиласи замана саби ишбархIи, багьахъниби хъярхъли тIинтIдируси. Интернетла даршдус или, яра «информационный век» бикIули саби. Илди някъбазирти гаджетунани имцIаливан барсбирули саби нушала дурхIни. Илаб саби илдала «кумирти».
Наркотиклизи ахъибси адамла гIямру дебали къантI­ти сари. Сепайда, илдани цар­хIил­талара дулъахъули дирар. Дагьри деткайхъули сари, хIулбачи пардав чебилхьули саби. Пикри — хъярхъли доза баргни саби. ГIярякьира (цархIилти агъула держра) наркотик саби. Ахир лебталалра ца саби – хIяблизи кархьни. Гьарил секIал барес гьалаб вегIлизи вегIли суал бедес хIяжатли саби: «Селис хIяжатли наб их?» Челябкьлаличила пик­ридулхъеная. Чумра держла изайзи бикибти адамтани дигуси замана лайдакIес дирехIе дужути или бикIутири. Илдазибад бахъалгъунти ишбархIи нушала ургаб агара.
Держ диганти, папрус пIагьбирути бикIули саби коронавирус бебкIахъес дужути сари или. Юх, илдани кумекбируси ахIен. ГьатIира, арадешлис зарал бирнила дурабад. ИлхIели изала хъярхъли чейхъули бирар. Илдигъунти адамтала иммунитет гIяшлихIели. Ил секIал тухтуртани ва медицинала шайчиб бузути гIялимтани баянбирули саби. Наркотикуни пайдаладирутала ургаб саби бахъал ВИЧ-лизи бикибтира.
ХIушала арадеш хIушала някъбазиб саби. Секьяйда дуркIидал хIела гIямру, имцIаливан, хIезибад дигахъуси саби.