ЧIумаси арадеш булгулра

ГIялиханова Аминат ГIябдулмажидовна акIубси сари 1936 ибил дусла августла 27-личир Лавашала рай­онна МикIхIила шилизир. С.Стальскийла уличилси Дагъистанна пачалихъла пединститут (гьанна ДГУ) та­манаибси, илини МГУ-ла филологический факультетлизибси аспирантурализиб белчIуди даимбарибсири.
Филологичес­кий гIилмуртала кан­­дидат Аминат ГIяб­­дулмажидовна гьа­­ланачир урга да­ра­­жала школализир рузули калун, гIур — «Дубурлан хьунул адам» журнал­ла редакциялизир, «Да­гъистан» эн­цик­лопедияла отдел­ли­зир, СССР-ла АН-ла Да­гъистанна филиалла тарихла, мезла ва литературала Ин­с­­титутлизир ва дахъал цархIилти гIил­му­лис хасдарибти хIян­чур­бачир. 1995 ибил дус­личирад Россияла писательтала Союзла член са­ри.

А.ГIялиханова урус­ла ва даргала мезли цаван жагали лукIуси сари. «Советская энцик­лопедия» бикIуси издательствола (1975 ибил д.), СССР-ла АН-ла Президиумла (1975 ибил д.), РАН-ла (1999 ибил д.) ва СССР-ла АН-ла Дагъистанна филиалла ХIурматла Грамотабачил шабагъатларарибси сари. Илала гIилмула белкIани багьандан, илис Россияла жузала палатала Баркаллала кагъар (2000 ибил д.), ДР-ла Пачалихъла Советла Председательла шайзирад дур­хъати савгъатуни (2002-ибил д.) ва уличилси сягIят дедибти сари.
ХIямзат ЦIадасала уличилси мезла, литературала ва искусствола Институтлизир рузухIели, Аминат ГIя­­лихановани белкIунси саби машгьурси пи­сатель УмуряхIил Шапиевачила жуз. Ил жузлизир А.ГIялихановани, ГIяймаумахьила школала мугIяллимлайчирад дехIдихьили, дахъал ху­дожественный жузала автор ва политикала хIя­ра­кат­чи­лайчи бикайчи, У.Шапиевала гIямру гьаладирхьули сари.
УмуряхIил Шапиевани сунела жузазир ахъдурцу­ти­ри ва ирзутири Дагъистанна хьунул адамла сегъун­тилра их­тиюр­ти агарти гIямруличила масъулти. Ами­нат ГIялихановани У.Шапиевала жузи мешудурцули сари С.Кьурбанна («Арцлис рицай Меседу»), Р.Нуровла («Зулму»), Р.ХIямзатовла («Дубурлан хьунул адам») ва цархIилти Дагъистанна поэтуни-писательтала жузачил. А.ГIялихановани ГI.Батирайла далуй­тала кIел жузра дураибти сари. Илини белкIи дураибси саби С.ГIябдуллаевла дявила гьуниличила жузра.
Ил докладуначил гъайрикIусири Дагъистанна духIнар, лебилра Союзла ва дурала улкначил дарх дурадуркIути гIилмула конференциябачирра.
Аминат ГIялиханова ГI.Батирайла уличилси Жа­мигIятла литературала премияла лауреат сари.
АхIерси Аминат ГIябдулмажидовна! «Замана» газетала агьлули хIу 85 дус риъниличил уркIи-ур­кIи­ла­рад мубаракрирулри.
ХIела хъалибарглис нушани дулгулра балгундеш, баракат ва яшавла эркиндеш. ХIед биалли — гIуррара чIумаси арадеш.