Улкала Президентла гьунибаъниличила

ДР-ла БекIла кумекчи ГIусман Булатов

— Владимир Путинни пенсионертас ва гIярмиялизиб къуллукъбирутас кумекбирнила сагати тяхIуртачила багьахъур. Гьалабван илгъуна кумек школабазиб бучIанти дурхIнала бегIтас гIеб­баахъибсири.
Россияла Президентли гIярмицунас гьачамцун лугути арц декIардарни дебали лайикьсилизи халбирулра. Хаслира дазуличибси Дагъистаннис, сунезибра Каспийская флотилияра лебси, илгъуна хIукму дебали дигесили бетарар. ГьатIира разиси хабар саби пачалихъла БекIли пенсионертасра арц дедес пикрибарни. СенкIун илдазибад бахълис пандемияла шуртIразиб бет-садбашни камбарес чебуркъиб ва иличибли илдала арадеш нукьсанбикес асубирар. Ил сагъбарахъес багьандан, пенсионертала гьанна дахъал харжани дирар кьалли.