Коронавирусла изайзибад мяхIкамдешлис

Дагъистанна Правительствола Председатель ГIябдулпатяхI Амирхановли коронавирусла чейхъу­си изайзибад мяхIкамдеш бирахънила харжанас 135 миллионра 391 азир къурушра декIардарахъес хъарбариб.

Илдазирад 96 миллион къурушличирра имцIати арц адамти сагаси изайзи хIебиркахъес багьандан, дужахъути дармунтас харждирути сари ва 39,3 миллион къуруш – коронавирусла няс гачбикибти мерани умудирахъути далдуцунас.
ДР-ла арадеш мяхIкамбирнила Министерстволис чедир гьандушибти мурадунас декIардарибти арц Дагъистан Республикала Правительствола гIурхIейс калахъунти фондлизирад касибти са­ри.
Дагъистан Республикала Правительствола
Председательла секретариат