«Умут бетихъахъули ахIенра»

 

Лебилрара-се­ра адамти чула гIям­ру­лизиб мягIничебси, чумра мурад детерхурси гьу­ни ахъира бикIес хIебирар. ГIулухъахIелил вегIла гIямрула мягIна аргъес гьариллис, ма­жахIят, имканбакIес.

ХаладикIуси манзил, мягI­лумхIедиубти секIултачи нушани пикри бяхIчииули ахIенра ва, цархIилтани чердикIибти ва делкунти гьундурикад даш­ни бархьсилизи халбирул­ра. Амма, цацабехIтала, дур­хIя­деш­ла гIямрулизиб да­кIу­ба­риб­си иштяхI даимлис кавлули са­би. ХIера, илгъуна адамличила хIушази бурес дигулра. Ил сай РФ-ла ва ДР-ла культурабала урибси хIянчизар, РФ-ла киноби дурайантала Союзла Да­гъистанна филиалла предсе­датель МяхIяммад Сулайбанов.
Сулайбанов МяхIяммад Мир­­заевич акIубси сай 1941 ибил дусла августла 14-личив Сергокъалала районна ГIяя­ма­хьилизив. ЧебяхIси ВатIа дергъ бехIбихьибси дуслизив акIни багьандан, илала дурхIядешла бурхIнира гьамадти ахIенри. Дергъли М.Сулайбанов къияндешуни чекайсахъес, гIям­рула гьалабизуначи ва де­тахъ­лумачи хIерхIеили, мутIигI­хIей­кIахъес бурсивариб.
«Ну улкалис халаси урехила дуслизив акIубсира. Нушала улка цахIнабли дардлизи бикибси манзил, ну акIубси бархIи дила бегIтас халаси ра­зи­дешра ахIенри. 1942 ибил дуслизив ну дудешлизивад мяхI­румвиубра — ил дявила май­­дайчив алхунсири. Неш мур­­талра колхозла авлахъуна­чир рузи. Набчи хIеруди баре­си чилра агарсири ва, 1948 ибил дуслизив ну Хажалмахьила дурхIнала Юртлизи ве­дибсири. Илав кIел дус калун­ра, гIур вебшира. ИлхIели Дон­басслизив хIерируси нешла узини сунечи арукибсири ва бяркъличи викахъибси­ри», — гьанбиркахъули сай М.Сулай­ба­новли.
МяхIяммад Мирзаевич Дон­басслизив шел дус калун ва 1955 ибил дуслизив сай акIубси шилизи чарухъун. Шила школализиб 5-ибил класс белчIи, Сергокъалализибси интернатлизи керхур. Илав ца дус учIули, Избербашлизибси дубурлан мурул адамтала интернатлизиб белчIуди даимбариб.
«Гьачам шилизи киноби ка­дирхьуси гечбируси аппарат хиб­сири. Гумайлизи дурхIни ва бухънаби учибикилри. Мурдабала гIяскар хIербикIутачи хъярхъли кабухъунхIели, гумайлизибти лебилра ахъти тIама-гьамаличил бебшибтири. ИтхIели ил се кино сабрил балули ахIенри, гьанна биалли, балулра – «Амангельды иманов» (Средняя Азияла къачагъу­начи къаршиси дергъ).
ХIера, илкьяйда ну бегIла гьалав киноличил тянишвиубсири. КIинайс, Михаил Ромла «13» бикIуси кино чебаибсири. Иличи хIерикIухIели, набра ил кинолизир бутIакьяндеш дарес дигахъира кьалли или гьанбиркусири…», — викIи МяхIяммад Мирзаевич.
ИлхIелири М.Су­лай­бановла че­лябкь­­лара белги­би­уб­си.
Илини школала гIям­рулизир ва ху­до­­жестволашалти декIар-декIарти дал­дуцуназир бутIакьяндеш дирес вехIихьиб. Кьанниван, Да­гъистанна театртала гIяр­тис­туназирад ва режиссёртази­рад дурсри кайсес багьандан, МяхIячкъалализи вашес ве­хIихьиб. Илкьяйдали Рустамовлира, Камаевлира ва Жидковеслира илис дурсри кадирхьутири. Илдани М.Сулайбанов вузлизи керхахъес кумекбарибсири.
«10 класс делчIи гIергъи, ГИТИС-лизи керхес вякьунсири. Амма, ила керхес багьандан, театрлизиб кIел дус хIянчи барес хIяжатлири. ИмтихIянти ункъли дедибкъира, кьабулхIеварира.
Нуни интернат таманбарибсири 1961 ибил дуслизиб. Ил дуслизиб Даргала театрра абхьиб. Чариубли, илав узес вехIихьира. 1962 ибил дуслизиб Ереванна художествола-театрла интститутлизиб урус мез­личил режиссёртала отде­ле­ние абхьиб. «Шула» кьимату­на­чил имтихIянти дедили кер­хурра ва институт ункъли хъа­раахъурра. Илала гIергъи, Ар­менияла ва Дагъистанна министртала Советла хIукму хIясибли, «Арменфильм» киноби кайсуси студиялизир хасти устадеш касира. Илав кинола гIямрули хIерирусири, кинобазир нунира ролани дузахъутири, цацадехIти анцIбукьуни далкьаахъурли, курсла хIян­чурби дархли илар дедлугутири…», — викIи МяхIяммад Мирзаевич.
М.Сулайбановли «Базализи чархIевхъун» СССР-ла Игит В.Эмировличила буруси киноличибли диплом защититьбариб. ИтхIели дявила тема бухIнабуцибти цархIилти киноби касили ахIенри.
«Армениялизив калес дигусири, хъалира «Арменфильм» студиялизиб ва институтлизиб хIянчира лугулри. Амма, партияла обкомли ну ВатIайзи живарира: валлагь «ишаб киноби кайсуси студия ибхьули саби», ва «нушабра илдигъунти специалистуни хIяжатли саби»…
ВакIира, телевидениелизиб кIел дус хIянчи барира, хIе­рикIулра, сегъуналра студия агара. «Адам ва ХIява» (Мосфильм), «Взрыв после полуночи» (Арменфильм) кинобазир ролани дузахъес вехIихьира. «Мосфильм» студиялизив узули калес пикрибарира. Сагадан обкомли живарили, буриб: «ХIу нушани хIядурварилри. Даргала театрлизив режиссёр агара…» Гъайла къантIа, Даргала театрлизиб дус хIянчи барира ва, камси заманала бухIнаб, наб ил гьаркьяти театртала къяйлизи дураэс имканбакIиб. Кинобала студияра хIебхьиб. Москвализи арукьес пикрибарира.
Ил манзиллизиб Каспийсклизибси «Дагъистан» киностудиялизи декIар-декIарти организациябани хасти гIягI­ни­ахълуми асилри ва ил Пачалихъла киностудия сабливан кабизахъес дигулри. Амма, Моск­вали ихтияр бирули ахIенри, илдани дураибти гIяхIти киноби гьаладихьайчи. ХIера, набзи тиладибариб илис бекIдеш дарахъес. «Мос­фильм», «Оржоникидзе», «Азербайжанфильм», илкьяйдали цархIилти студиябачилра бархбас кабизахъурли, хIяжатти ваяхI тIалабдарира ва хIядурдеш барира. ДехI­ди­хьира киноби кайсес: фестивальтачир цаибти мерани дурцули, гьаладяхI дашира. Газетаби-журналтазир нушала сархибдешуначила макьалаби дурадулхъес дехIдихьиб. ИлхIели нуни обкомла гьала «Дагъистан» киностудия пачалихъла даражала бетаахъес ибси суал тIашбатурра. Дагъистан — урхIмешуахIенси, 33 миллат хIердируси, цIакь­личибли ва хасдешуначибли цархIилти республикабазибад декIарбулхъуси биъни чилилра мархIебариб», — мурхьси гьигь абатурли буриб илини.
СССР пашбехъубли гIер­гъи, МяхIяммад Мирзаевич те­левидениелизи шурухъун, ва илав кIел дус бекI­ли­ви­уб­си операторли узули калун. С.Ми­халковла тилади хIя­сиб­ли, М.Сулайбановли Мя­хIяч­къа­лализиб РФ-ла киноби ду­­райантала Союзла Дагъис­тан­на филиал абхьиб. Ил аб­хьиб­­хIейчирад гIяхIцад киноби ка­сиб, халкьани-ургарти фес­ти­вальти дурадуркIес бехI­бихьиб.
МяхIяммад Мирзаевичли 125-личирра имцIали киноби, телевидениелис 3 азирцад видеосюжет касиб, театрла сценаличир шел спектакль кадихьиб, 10-личирра имцIали кинобазир бутIакьяндеш дариб. Илала бузери хIукуматлира ахъли кьиматлабариб – ил РФ-ла ва ДР-ла культурабала урибси хIянчизарла уличи лайикьикиб, Пачалихъла премияла кIина лауреат, ХI.ЦIадасала премияла ва Ленинна комсомолла лауреат ветаур, Гьалмагъдешла орденна ва Пётр I-ибилла орденна кавалер, декIар-декIарти шимала хIурматла адам сай. Илкьяйдали «Бузерила асилдеш багьандан» ва «Гъабзадеш багьандан» бикIути медальтачилра шабагъатлавариб. Гьанна ил Дагъистанна чебяхIси шабагъатличи — «Республикала гьаларти сархибдешуни багьандан» бикIуси орденничи — гьалаихьили сай. Буралли, илала бузерилис дурала улкнала кинола хIянчизартани бархли чихъси кьимат кабатурсири.
Игъбарли гIеббуцили, чи­-биалра гьамадли мурадли­чи биутира бургар, амма М.Су­лай­­бановлис, виш­тIа­хIе­лил ди­гиаурси баркьуди даимбарес ба­гьандан, дахъал хIянчи да­рес чебуркъибсири. Илала «Дагъистаннизиб ислам», «Ар­цан­ти чардулхъаб», «Дила ур­кIи дубуртазиб саби», «Гъал дус дикили гIергъи»… кино­ба­ни ахIерси ванзаличи, тIа­би­гIятличи, халкь­личи, Ва­тIа дав­лачебси та­рихличи ре­жи­ссёр­ла халати диги чедиахъули са­ри.
ГIямру дугIли хIедеркIира, сархибдешуни диахъубра, гьан­на паргъатли хIериэс зама­на баили саби илира гьанбикесли бургар. Амма, МяхIяммад Мирзаевичли сай мурадличи виънила умут бетихъахъули ахIен: «Халаси хIурмат сархили хьалли, Дагъистаннизиб кинобала студия абхьайчи ва кино касайчи, дила разидеш агара».
МяхIяммад Мирзаевичли Дагъистаннизиб киностудия абхьнила шайчибси масъала чуйнара ахъбуцибси саби. Гьачамлис ил суайчи чилилра пикри бяхIчииули ахIен. Челябкьлализиб ил масъала гьунчибиркахъниличи дирхехIе.
Августла 14-личив М.Су­лай­банов 80 дус виуб. Юбилейличил ил нушанира уркIи-уркIилавадли мубараквирулра! Илис арати ва баракатла гIямру дулгулра. ДурхIнала ва илдала баркьибтала дигили алавуцили, хIулкIули хIериаби, хIурматла МяхIяммад Мирзаевич!