ГIяхIбаркьла балбуц

МяхӀячкъалализибси «Россияла нешани» би­кӀуси лебил Россияла жамигIятла цалабяхъли, ДР-ла гӀилмула ва багьудила Министерствола икьайчил «БиштӀати школализи хӀядурбирехӀе» ибси гIяхI­баркьла балбуц дурабуркIниличила балахъули саби.

ДР-ла гӀилмула ва багьудила Министерстволизиб буриливан, баягъи балбуцла бекӀлибиубси мурад – яшавла шуртIри камти хъалибаргуначи пикри бяхӀчиаъни ва гIямрула къиянти аги-кьяйда­ли­чил бя­хIя­­гибти, шко­лализи аркьути биш­тӀатас ку­мек­бар­ни.
«Дагъистанна 2000-личибра им­цӀа­ли цӀуръа дурхIялис хӀушала кумек гӀягӀнили саби. ГIяхI­­баркьла балбуцли илдас палтар, дабри, портфельти ва школала цархӀилти гӀягӀниахълуми асахъес имканти гьаладирхьу. Кумекбирнила тяхӀурти декIар-декIарти сари: тукейзи сертификат яра арц дедни, палтар-кьяш асни» – бурули саби Министерствола ба­гьахъ­нилизиб.
Балбуц июльла 15-личибад августла 31-личи бикайчиси замана бухIнаб бетурхар. ЧеимцӀали баянти дагьес яра балбуцлизир бутIакьяндеш дарес дирудая 89634225789 номерличи зянкъдяхъили, илкьяйдали МяхӀячкъалализибси «Россияла нешани» ВОД-ла председатель МяхӀяммадрасулова Сефижат МяхӀяммадагъаевнала sofa210580@mail.ru почталичи кагъар белкӀи.