ГIяхIлала пикри би­тIи­кIу­си

Нушала Дагъистан урхIмешули ахIен­си республика саби. Илизир мекелли дахъал адам хIяй­ранвиэсти мер-муса лер. Ил сабабли нушачи Россияла декIар-декIарти регион­та­зибад, дурала улкназибад бархли, турис­туни башули саби.

Нушала республикализир, туристунала фирмабани кадизахъурти маршрутунала дурарад, бакIибти гIяхIлала пикри битIикIути гIурра гIяхIцад мерани лер.
Мисаллис касахIелли, Лавашала районна Къуппала шилизибси палеонтологияла ва археологияла музей. Музей халкьла пагьму ва вегIла мер-муса руркъян гIялим ГIиса ГIямаровли сунела юртлизиб акIахъубли сай. Иларти экспонатунани экскурсияличи бякьунти адамти тарихла декIар-декIарти манзилтази арбику.
Музейла заведующий ГIиса ГIямаровли гIяхIли жявхIелла хала бегIтани пайдаладирути ваяхIличил, миллионти дусми гьалар дунъяличир хIердирули калунти мицIирагла къаркъаличи шурдухъунти лига-кьякьяличил тянишбиру, илдала тарихличила чебетаахъили иргъахъу. ГIиса ГIисаевичли жагали ихтилатикIес балнили, масхара-мар далнили, гIяхIлас дяхI шалали гьунивиънили гIяхIлала ва шантала халаси хIурмат сархили сай.
Музейлизи гьаввакIибси адамли чебиу, секьяйдали ил гьарил матяхIличи уркIи изуси, ил мяхIкамбарес ва чеалкIуси наслулизи иличила тамашала баянти гьаладихьес къайгъилизив вирарал. ХIера, ГIиса-ази тяп илгъуна виъни нушабра белгибиуб редакицяла чумал хIянчизарличил, Р.ХIямзатовла уличилси Миллатла библиотекала край руркънила отделла хIянчизар Салимат ХIяжиевачил иличи гIяхIладли гьардакIибхIели. Гьарил секIайчи чеветаибси илала кабинетра булан музейличи мешусири. Илар газетаби-журналтала подшивкаби, машгьурти адамтала суратуни ва баянти лерри.
Буралли, «Къуппала край руркънила, па­леонтологияла ва археологияла музей» МКУК Северный Кавказлизибра палеон­то­логияла цайли цаси музей саби. Ил Дагъистан­на дубуртазир даргибти, илкьяйдали адамтани дихути тамашала секIултани би­­­цIили саби. Музейлизи республикала ва Рос­сияла мер-мусаличибадти адамтала кьу­кь­­нани гIяхIладли архIяби дурадуркIули са­­ри. ХIера, гьалабванра «Къуппала край руркъ­­нила, археологияла ва палеонтоло­гия­ла музей» МКУК-лизи Къарачаевск ша­гьар­ла мэр А.Дотдаевла бекIдешлиуб Къа­ра­чаево-Чер­кессиялизибад адамтала кьукья гIяхI­лад­ли бякьун. Илдачил барх Лавашала районна бекI, илала бархкьяби ва гьалмагъуни лебри.
Музейла секIултани ва къугъати гIяхIял­деш дарибти хъа бегIтани гIяхIлачи халаси асар­бариб. А.Дотдаевли музейла заведующий, культурала урибси хIяракатчи ГI.ГIямаровлис бугаси шушка пешкешбариб. ГI.ГIямаровли биалли, гIяхIлас «Къуппа — анкъи дила ахIерси» би­кIу­­си сунела жуз савгъатбариб. Му­зейлизибад экскурсия ду­ра­б­ер­кIили гIергъи, эркинси кьу­мур-алав ихтилат даимбариб.