хIяракат гIеббуцахъес жибариб

Хайдакьла районна больницала хIунтIена зонализивси ­тухтур-хирург Мурадин Исламов вакцинаби дарахъес ­хайдакьлантачи дугьаизур.

Коронавирусла чейхъуси изала, лебил улкализибван, ­Хай­дакь­ла районнизибра тIинтIбиубси заманаличила гьанбушиб или­ни.
ИтхIели, гьар бархIи, арадеш багьанданси дявилизиб, ­­бар­хIи­личи-бархIи больницализиб зягIипти имцIабикIутири.
«Нуни хIунтIена зонализиб чебаира, секьяйда кахси ­изаларил ил. Бахъалгъунтас нушани кумекбарира, амма ­берцахъес ­­хIе­диуб­ти­ра биуб», — викIи ил ва илгъуна тикрарбиубли ­хIейга­хъа­си или че­батур.
Илини буриб, вирусла сагаси рамч камбиахъес багьан­дан, ­районна жамигIят чула ва гъамтала арадешличи ­жаваб­кар­деш­личил хIербикIули, вакцинаби дарахъес хIяжатли биъ­ни­ли­чи­ла.
«Нуни лебил Хайдакьла районна жамигIят жибирулра вакцина барахъес, сенахIенну ишбархIила манзил кахси изайчи къаршиси ил бирхаудичебси цаси тяхIяр саби!» — викIи ил.
Хайдакьла районна бекI ГIялим Темирбулатовли ­буриб ­тухтуртани ва медицинала хIянчизартани арбякьунси ­дус­­лизибра лебил бяхъ чучи чекасили, пандемияличи къаршили ­бургъниличила.
«Нушала игитуни медицинала хIянчизарти, урехи ва ­бамсри хIебалули, дяхI-дяхIли кахси изайчил бургъули, жамигIятла гIямру уцахъутири. Илдани изайчил дархдасунти асурти далули, вакцинаби дарахъили чула арадеш мяхIкамбариб. Адамтала арадеш мяхIкамбирнилизиб жавабкардешчебти илдани бирхаудичебли бурес бирар вакцинала урехи агниличила. Дила пикрили, нушала районнизивадси гьарилли илдачибад гIибрат касес чебиркур», —буриб ГIялим Темирбулатовли.
Хайдакьла районна пресс-служба