Гьалмагъдеш уржахъуси балбуц

РФ-ла «Па­чалихъ­ла мил­лат­­­ла по­литика гIям­ру­ли­зиб дура­буркI­­ни» бикIуси прог­рам­мала дазур­ба­зиб ку­мек­чи­бачил барх мил­латунала шайчирти ма­съулти ирзуси фе­дерацияла агентст­воли «Кав­казла къуб­­баби. Гьал­магъ­дешла мая­ку­ни» («Мая­ки дружбы. Баш­ни Кав­ка­за») би­кIуси бал­буц ду­ра­бур­кIу­ли са­би. Ил бе­тур­хар 2021 ибил дус­ла августла 6-личибад 19-ли­чи бикайчи.

Балбуц гIеббуцес багьандан, ДР-ла миллатла политикала ва динанала къуллукъунала шайчибси Министерстволи «Дагъистан» РИА-лизиб конференция дураберкIиб.
Конференцияличиб илала чебкад чебетаахъили буриб. Илар бутIакьяндеш диру 60 саби гIяхIъулатани ва кумекчибани. Лебилра бутIакьянчиби авал кьукьяличи буртIути саби, чулира кIикIел регионнизиб хIян­чи бирути.
Проект ибхьнила шадлихъ ду­ра­буркIуси саби Минеральные воды шагьарлизибси «Экс­поцентр»-лизиб. КIинайс биалли, саби гIяхIъулати чула регионтази аркьути саби. Илар лебтасалра хIядурдарибти, бузерилашал дебали тамашалати, программаби гьаладирхьути сари.
Гьаланачир илдани культурала ва тарихла шайчирти объектуначир, музейтазир, гьундурачир пайдаладиэсти хIянчи дурадуркIу. КIинайс биалли, экскурсиябачи ва устадешла дурсрачи аркьути саби. БархIи ахъиб­хIели, чули дарибти хIян­чи онлайн-дневнкунази лу­кIу­ти сари.
«Илди дневникуни дирцIахъни дебали мягI­ничебси саби, сенахIенну гьала-гьала ну­шала проектличил цархIилтасра имцIали тя­нишбиэс имканбикIур. КIинайс биалли, ца­цабехIти бутIакьянчибала бегIти дурхIни ду­рала мер-мусаличи бархьес хIейгули кьа­кьабикIули бирар. Илди дневникуназир, ну­шала сайтличирти видеоматериалтачи хIер­бикIули, дурхIнани замана секьяйда бур­кIулил чебаэс бирар», — викIи проектла автор ва ил къелгIеббикуси руководитель Рус­лан Гусаров.
Проектла мурадли детаур: миллатуни-ургарти бархбасуни дебадиахъни ва Россияла халкьани-ургаб уржибдеш им­цIа­биахъ­ни, цархIилти регионтачил бархбас кабизахъни; Россияла культурала ва тарихла наслу мяхIкабирниличи жагьилтази пикри бяхIчиаахъни; туризм гьалабяхI арбукни.
Ил журала далдуцуни гIердурцули сари нушала Министерстволира, сенахIенну республика гьалабяхI башахънилизир илди чараагарли хIяжаттили детарули сари.