Набчи Аматуллагь рузи чаррухъун…

Миллатла палтарлис хасбарибси ца балбуцличи ба­хъал дарганти ва цархIилти миллатунала вакилти ца­лабикилри. Илаб сегъунти-дигара палтарличил бегIбиубти жагьилти, биштIати ва гьести гIямрула адамти лебри.

Жагати куц-кабизла ва лергIер къугъали далдикибти палтарличилси жагьил хьунул адам набчи гъамриубли «дарганрив?» или хьарбаиб. Ил секIай дила уркIи ванали ламбухъахъун, ну дарган риъни багьесли биалли, халаси талихIлизи халбирули.
Нуни итмаданал «гIе» или жаваб чарбатурра ва ил исбагьичи гъамриубли, илис чи бикIарал хьарбаира.
— Аматуллагь, — рикIар ил малхIямли. ИлхIели дила уркIи тамай гьалакли тимхъбикIескабииб ва хIилхIи биса тIашиули, иличи гъамриубра.
—Аматуллагь ирив?— Иличи ну кIапIрикира.
— ГIе, наб Аматуллагь бикIар, —тикрарбариб хьунул адамли ва набчи ванали хIерризур. Илис аргъес дигули рурги аги селизибал.
…Дила риштIаси, Аматуллагь бикIуси рузи лерсири. Ил 3 дус риубхIели, хабарагарли ребкIибсири. Ил кахси анцIбукь чекасес хIерирули ну рахъхIи калунсири. КIиэсил Зайнаб бикIуси рузи акIубхIели циила паргъаткариубра. Илра 3 дус риубхIели ребкIибсири. ГIур акIубси рурсилис сегъуна у бирхьехIе или нешли набзи хьарбаибсири. ИлхIели нуни разили тIамадарибтири, Зайнаб или. Илис илкьяйдали Зайнаб ибси у бихьибсири. 10 бархIи риубхIели, илра кьисматли набзирад керасиб. ИлхIели ну рисули гьанбиркур Аматуллагь бихьибси риасри ил калишигу или….
…ХIера, илхIейчирадли гIяхIцад дусми ардякьунхIели Аматуллагьра или тяп ил дила рузила дусмалагъуна ва илкьяйда жагаси исбагьи набчи гъамрирули сари, зубрачирад карацIибхIеливан…
Разириубдешли ну иличирад гьарахърикес рирули ахIенри ва аррукьес ралризурхIели, илизи тиладибарира сари чи сарил ва чинар хIеррирусил бурахъес.
Ил Каспийсклизир хIеррируси сари ва МяхIячкъалализибси Газпромлизир рузуси сари.
Аматуллагь Гъарачиевани Каспийсклизибси урга даражала кIиибил школализиб багьуди касили гIергъи, тухтур ретаэс кьасбариб. ЧеббикIибси санигIят касили гIергъи, Каспийскла больницализир реанимационное, операционное, неврологическое отделениебазир рузули калун. Илкьяйдали медицинала хIянчизарла стаж 30 дусличи халбирули саби. Гьанна 11 дус Газпромлизир медсестрали рузули сари.
Аматуллагьла бегIти Лавашала районна ЧебяхI Убекилизибадти саби. Дудеш МяхIяммадзагьир Дагдизель заводлизив (горячая сеткализив) 43 дус узули калунсири. Неш ГIяйшат тукейзир 20 дус рузиб. Аматуллагьла узи ЖягIпарли политехнический институт таманаиб, ил художник сай, рузи Саният Къизларлизир кафелизир поварли рузуси сари.
Аматуллагьла урши Рабадан военный сай. Ил сунела гIямрула рархкья Нуриятличил ва урши МяхIяммадзагьирличил хIеркайрули сай. Ил Чечнялизив узули калун.
Аматуллагьличил уркIи гьаргли гъайкарухъес ва иличил мякьлар риэс хьулрикIулри ил къарширикибхIейчирадли ва набчи жирарира. Гьарли-марли, ил уркIи гьаргси, хамдеш-халадеш агарси, адамтачи дигили рицIибсири. Илини дурутачи лехIризурли, наб дила рузила тIама иргъусиван гьанарулри, илала кегIебси куц-кабизличи хIеррикIули, дила рузира илгъуна ретаиши или пикририкIулри. КъантIли буралли, цIудхъран рурси дила уркIи-рухIлизи дулекIла рузиван арацIилри. Нуша ихтилатдикIули чумал сягIят диркулри, амма гIурра цаличи ца гIяшикьуниван хIердикIулри, дахъхIи чехIедаибхIеливан, дурести ургадикили, гъайдикIулри. Наб тамашабилзуси, илра набчи рузичиван гъамрирни. ТIабигIятла дигIяндешуни адамтани дагьес вирули уили ахIен. Ил дурхъаси ула караматдешлис ахир аги, ва нуша декIардикес хIедирули гьунчир гIяхIцадхIи тIашкадизурра. Ахирра Аматуллагь Каспийсклизи аркьуси маршруткаличи кариили аррякьун, дила уркIира сунечил барх арбухили…
Гьанна иличи хIебличи чатIаван хIерлира, илала тIамала аргъес хIясратлира. Телефоннизирад гъайрикIули хьалли, уркIи паргъатбирули ахIен. ХIебиалли, нуни дила рузи раргилра… 60 дус гьалар кьисматли керасибси…