«Халаси сархибдеш…»

Дахадаевла районнизибадти 21 дурхIяли белчIуди “шула” кьиматуначил хъараахъур ва аттестатуни касили, гIямрулизиб мягIничебсигъуна ганз кацIес хIядурбиуб.

Районна багьудила учрежениебала выпускникуназибадли 21 дурхIяли «БелчIудилизир хасти сархибдешуни багьандан» ибти медальти касни муниципалитетлизиб бучIантала багьудлумала даража гIяхIцадла гьалабяхI арбукьнилис бикьрили бетарули саби.
Медальти сархес багьандан дурхIнани «отличноли» бучIули, лерилра предметуни ункъли дяркъурли школа таманаэс хIяжатси саби. Илала дурабадлира, чула багьудлуми ЕГЭ-бачир ахъти диъни кабизахъес хIяжатси саби, имтихIяйс 70-йчирра камли ахIи баллани касили.
Выпускникуни-ургаб леб 90 ва гьатIира имцIали баллани касибти дурхIя, сабира 11 дусла бухIнаб илгъуна сархибдеш биахъес багьандан къайгънабиркьули калунти.
Районна бекIла заместитель Алена ГIябдуллаевала гъай хIясибли, районнизиб гьар дуслизиб медалистуни имцIабикIули саби.
Ил халаси сархибдешра саби педагогуналара дурхIнала бегIталара, чулира белгиси къиян кабихьибти.