ГIяхIдешла кьимат камбикIули

Шагьарла парклизиб бамсриихъухIели, скамейкаличи дила мякьла кабиили чумал жагьил рурси лебри. Нушала ­гьалавадли гIяйсала кумекличил вашуси гьести гIямрула мурул адам шулумулхъухIели, илдани чехIеибсила гIердариб ва кайахъес мер акьухIебатур. Илдани кьалли чебиулри ил кайэс цархIил мер агни. ИлхIели ну аризурра, ва ил ухъна кайахъира.

Илдигъунти багьадуртаниригу нушаб ишгъуна азадси ва ­даршуси дунъя калахъунси. Багьеслиригу ил дергъла бутIакьянчи виъни. Дергъла бутIакьянчи хIейалра, гьести гIямрула адамла кьалли хIурматбирес чебси саби жагьилтачиб.
Дила ца унра се хIяжат­би­калра набчи дугьарилзу­ли ­рирар. Цагьачам барда хIяжатбикибхIели, иличи ­ду­гьаризуррагу, ил ­агара или илини дила мурад хIебариб. Нуни чуйнара ­че­баибсири ­иличил ил пайдаларикIули ва наб лебгIеб децIагиб. ­Ил­­хIей­чирадли иличи дугьаризурсира ахIенри. Илала гIергъира наб­чи рашес урузхIериубли, се-дигара тиладибирес ­даимриуб ил. ВегIли гIяхIдеш бируцад цацабехIтани мучлаагарвирулигу или гьан­бикибсири илхIели, амма нуни адамла мурад хIебарес хIерирус.
ГIядатла адам сецад гIяхIдешуна виркьалра, илис баркалла бикIути камли бирар, арцла вегI хасмушлис биалли лявбикIути сецад-дигара бирар.
Дила гъамсини сунечил варх узусилис базла духIнар чардирис или гIегудилис дахъал арц дедибтири. Илди чардирули ахIенри баз, дус дикибхIелира. ИлхIели дила гъамси иличи арц ­чар­дарахъес дугьаизур. «ХIуни наб арц хIегири, гили виадли ил се­кIал кабизахъа, иличила буруси кагъар чебаахъа», — викIулри арц сасибси адам. Гьу, илкьяйда гIяхIбаркьлис кьимат лугусив? Илдигъунти анцIбукьуначи вяхIигухIели, адамлис гIур гIяхIдеш бирес дигахъув?