Ункъли школа та­ман­ба­рибтас…

Ишди бурхIназиб Ахъушала районнизиб цагьатIи шадлихъла балбуц дураберкIиб. Илар Ахъушала районна школабазиб ахъти багьудлумачил белчIуди таманаибти дурхIнас шабагъатуни дедиб. Илди сарри «БелчIудилизир хасти сархибдешуни багьандан» бикIути мургьила ва цIуба арцла медальти ва жура-журала ХIурматла Грамотаби.

Шадлихъла балбуцличи Ахъушала районна бекI МяхIяч ГIябдулкаримов, илала заместитель Эльвира ХIясанхIусейнова, районна белчIудила ва спортла управлениелис бекIдеш диран МяхIяммад КаримхIяжиев, дурхIнала бегIти ва цархIилти бакIиб.
БелчIуди таманаибтачи, чула сархибдешуначи разидеш балахъули, саламтачил МяхIяч ГIябдулкаримов дугьаизур, медальтачил ва грамотабачил илди мубаракбариб ва гIуррара чус гьарбизуни диубли дигни багьахъур. Э.ХIясанхIусейновани ва М.КаримхIяжиевли илини дурибтачи чула мубаракла дугьбира имцIадариб.
Илис гIергъи ункъли школаби таманаибтас мургьила ва арцла медальти, лебил Россияла ва республикала конкурсуначир ва олимпиадабачир чедибдеш сархибтас грамотаби дедиб.