Давла сарри адамдеш

ГъазимяхIяммад Юсуповличила, илала адамдешличила цахIнабли жуз белкIес вирар. Республикала «Замана» газетала редакторла къуллукъличи ГъазимяхIяммад катурхIели, улкала бухIнаб дебали къиянси манзил сабри 1990-ибти дусмала бехIбихьуд. ИтхIели ну «Замана» газетала собкорли рузули лерсири ва ишбархIиван гьанбиркур Гъ.Юсупов редакцияла коллективличил тянишвиубси бархIи. Редакторла заместитель ГIиса ТIагьиров, жавабла секретарь Ильяс ХIусейнов, отделла заведующий Запир Харбилов, — гьанна илдазивад цалра мицIирли агара, бунагь-хатIа урдуцаб чула — гьунибаъниличиб гъайбухъунтири, ГъазимяхIяммадличила гIяхIти пикруми дурибтири. Илдани Гъ.Юсупов гьалавра валулри, нуни биалли, сунела жузи дучIули хьалли, ил бархIи бегI гьалав сайри чеибси. КIинайс аргъира, гъайбухъунтани дурибти дугьби — Гъ.Юсуповла адамдешличила, кабизалачебдешличила — дебали дархьти диъни.

Редактор сайра или халадеш ва хамдеш агарли, тIама ахъхIебарили, виубсигъуна гIяхIдеш бирули вири Гъ.Юсуповли хIянчизартас. Нуша, районтазир дузути собкорти, редакциялизи дакIахIеллири, сунела кабинетлизи жидарили, чяйра картIили, нуша хIердируси мерличиб се тяхIяр лебал, хIянчи секьяйда детарулил, къиянбулхъуси се лебал хьарбии, хIянчилизиб лебси нукьсандеш гьариллизи сунезицун бури, лебталалра гьалаб вявдарили, чилра уруз-уруххIейри. ГъазимяхIяммадла паргъатси, малхIямси тIама наб гьаннара гьанарули лебал.
Гьамадли ахIенти дусмазиб, бузутас — алапа, хIебузутас — пенсия, дурхIнас —пособие чумал баз хIелугули, адамти инжитбирухIели, «Замана» газетала редакциялизиб гьар базла 5-ибил бархIи алапа лугусири, гIяхIси гонорарра лебсири. ИтхIели дила уршби-рурсби шагьарлизиб бучIулри, ва заманаличиб лугуси дила алапа илдас дебали манпагIятбирусири. Наб гьанбиркур, итгъуна къиянси заманализиб дурхIнази багьуди касахъес бажардирикнилизиб ГъазимяхIяммадла пай камси ахIен или.
2001-ибил дуслизиб рес­пуб­ликала даргала газета 80 дус биънила байрам саб­ри. Илгъуна анцIбукь пайда­лабарили, Гъ.Юсуповли ра­зи­хIе­варибси цалра хIянчизар хIетур: «Дагъистан Республикала культурала урибси хIянчизар» ибси у гибсири чумал адамлис, — нушани иличила багьурсира байрамла шадлихъличиб сабри. Пикриухъалли, илгъуна у касес багьандан, гIяхIцад авара дарес чевкъуси саби, нушаб илгъуна у савгъат кьяйда гибсири. ХIурматла Грамотаби, премия касиб, чумал хIянчизар Россияла хIурматла умачи гьалабихьиб — чилра пикрила дурав кахIелун.
…ГъазимяхIяммад Юсупов 80 дус вирусири, нуша-ургав калунси виалри. ГIямрулизивад ил жявли арякьун, дарх ардухили дахъал гIяхIти баркьудлуми, гIелар датурли сунечила гIяхIти гьанбикуни. УркIи-уркIилабад пахрубирулра нуни «Замана» газетализир гъал дус рузес кьадарбиъниличи гIяхIгъабза адамтала бекIдешлиур —илди сабри ГIяхIмадхан Абу-Бакар, ГIябдулла ВяхIидов ва ГъазимяхIяммад Юсупов, — гьалжанала агьлу бараб саби!
ГъазимяхIяммадла мерличив узуси сунела урши Арсеннис дигулра диубли хIурматра, гьарбизунира, хIянчизарти разили бихIяхъес ахърира!