Адаб-хIяяла байрахъчили вири

ДР-ла пагьмучевси писатель, хIурматла ду­б­урлан, гьарра шай­­­зивад кабизалачевси Гъа­зи­мяхIяммад Юсупов ди­ла дурхъати гьанбикуназив даим­лис мицIирли левал, иличила гьа­чамалра хъумартурси ахIен.

Нуша итди гьарахъти, Совет хIукуматла дусмазир тянишдиубтири. Пергер хабуртани лукIуси ва «Лачин» журналлизив узуси (редактор сайри) иличи дихули рираси нуни дила цаибти назмурти. Поэт хIейалра, илизиб лебри набра нугъунти цархIилтасра кумекла някъ гIеббаахъес ахърира кьасра. Дила цаибти назмурти дурадухъунтири «Лачин»-низир. Гьарбизуначи гьалакси уркIилис дуклуми сарри илди. Харидешлис ахир лебси ахIенри. Илкьяйдали, хъяша къунзикIахъес нешла кумек севан хIяжатсил, илгъуна кумек гIеббиахъусири илини наб ва гьарил жагьси лукIаннис.
ГIурра чIумадиуб нушала бархбасуни Дагъистанна педагогикала издательстволизив ГъазимяхIяммад бекI редакторли узухIели. Ну биалли, дарган мезли дурайути школабала дурхIнас хасдарибти жузала редактор сарри. Гъ.Юсуповла хъарбаркьуни гIяхIцадла жавабкарти дирутири. Биалра, дила редакторла хIянчилисра кумекбирусири. Коллективра, лугIи хIясибли, халаси бири. Амма гьачамалра ил, чичилра гьимукIили яра вачавархили чехIеира. Школабас лерилра миллатунала жузи дурайуси хIянчи къиянси бири. Кьанси заманара, ил бамсри хIебалули, узусири. ГъазимяхIяммад Жаб­ра­гIиловичли хIянчизар­тала ургаб халаси хIурматра сархиб. Иличи гьаман дугьаилзусири виштIаси ва халаси.
Багьлали, гьалакхIейкIули, сунела бузерила ганзу­хъуначив ахъикIули, ил республикала «Замана» газетала бекI редакторла къуллукъличи кайиб. Нушала хIукуматлира илала дагьриличи, адамдешла къиликъуначи игьдибар бихьиб. Илини биалли, сагаси коллективличилра, гьар-урван, уржибти бархбасуни кадизахъур. Газетала подписка, ил хIянчила ва­кIибхIейчибад,гIяхIцадла ахъ­биуб, сенахIенну газета адамтас белчIес иш­тяхI­духъесили, дигусили бетаур. Адамтала тIалабуни детурхахъули, илдала суалтас жавабти чардалтули, газета гьарил хъули, гIяхIси хабар бихуси гIяхIялван, абицIулри. Ил кайсес шагьарлантала, шимазиб хIербирутала, дурала шагьуртала адамтала булан иштяхI имцIабиуб. Поэтунас дигусили бетаурси «ЗурхIяб» бикIуси литературала бяхI гьаннара дурайули лебал. Азирти халкьанас ил рухIла давлали бетаур.
ГъазимяхIяммадличил ди­ла гьалмагъдеш гьатIи­ралра ур­жибтили детаур. Нуни илала пергер хабурти дучIира, пикруми дурира. Дилара назмурти газетализир дурадулхъесдииб. Лебти биэс цали цала уркIби иргъути, рухIла узби-рузби. ХIера, илдигъунти сарри нушара.
Илини урусла, рес­­публикала миллатунала пи­сательтала гIяхIцад произведениеби дарган мезличи шурдатур. Чумал пьесалара автор сай. Сунела лерилра гIямру илини рухIла бузерилис харждариб. ГIямрулизивадра жявли шалгIевухъун, ил гIуррара гIяхIцад дусмазив хIериэс вирусири. Ишди гIямрулира, нуша-алавси палакатдешлира адамла уркIи кьутIабирахъулигу. Илала рухIла давлали бицIибси уркIилис декIси битIакIли детаур адамтала децI-шишимти, перестройкала хъям-кьацI.
Амма ГъазимяхIяммад ЖабрагIилович ил валутани сеналра хъумхIерту. БяхIлизиб чIумали буцахъибси гIябулван, гьарил гьанбиклизив сунела кабизалачебдешличил дебакайубли сай, ва даимлис нушала пикрумазив кавлан.
Ишдус ил акIубхIейчирад 80 дус дикиб. Сунела пергер уршбани — шагьарланти биалра, дудешгъунти кабизалачебти, адаб-хIяялизиб чIумати — даимбирули саби илала дигуси хIянчи. Илра нушала ГъазимяхIяммад ЖабрагIиловичла сархибдеш ва гьунар саби.