«Вакцина барахъни – арати гIямруличи гьуни»

Хайдакьла районна центральная больницала хIянчизартани муниципалитетла шимазир мерладиубти районна организациябази гьар бархIи архIяби дурадуркIули сари. Илдани хасти учреждениебазир пачалихъла хIянчизартас, илкьяйдали шимала шантас коронавирусла чейхъуси изайчи къаршити вакцинаби дирули саби.
Больницала бекI тухтур М.ГIялишиховли буриливан, жавабкарси хъарбаркь таманбарахъес багьандан, медицинала хIянчизартала 4 мобильный кьукья акIахъубли сари. Илди кабизахъурси график хIясибли барсбикIули, районна бегIлара гьарахъти шимази бархли биули саби.

«Июньна 15-личибад 30-йчи бикайчи медицинала хIянчизарти районна лерилра шимази букьес ва дигутас прививкаби дарес бажардибикиб. Ил мурадли илдани чучил дарх 50-60-цад «ГамКовидВак» дарма кьадар кайсулри ва илди хасси тIакьализир дихулри», — буриб М.ГIялишиховли.
БекI тухтурла гъай хIясибли, ишбархIилис муниципалитетла шимази архIяла кIиэсил график хIядурбарили саби.
«Вакцина барахъалли гIяхIси биъни халкьли багьла-багьлали иргъули саби. Буралли, прививка барахъес дигутала лугIи бархIиличи-бархIи имцIабикIули саби. ИшбархIи нушала мурад саби районна халкьла иза чехIейсудеш чIумабиахъес багьандан, илди вакцинабачил гIеббуцни», — викIи больницала бекI тухтур.
Сунела шантала, бархкьябала, тухумтала арадеш ва гIямру мяхIкамдарес къайгъилизибти медицинала хIянчизартала бузери гьамадси хIебиъниличила буриб Хайдакьла районна бекI ГI.Темирбулатовли:
«Коронавирусла чейхъуси изала тIинтIбикIес бехIбихьибси манзилличибад ишбархIиличи бикайчи больницала лебилра хIянчизарти бамсриагарли бузули саби. Арбякьунси дусла къиянти бурхIназиб илдани нушаб гьанагарси балагьличирад чедидикахъес халаси кумекбариб. ИшбархIира илди, ириъ кьяйдали, гьабкьятала къяяназиб саби. Гьаннара илдала цIакьани итдигъунти кахти бурхIни тикрархIедиахъниличи дяхIчиаили сари. Нушала арадешла хIекьлизирти жавабкардеш медицинала хIянчизартачицун чедихьни бархьси ахIен. Коронавирусла чейхъуси изайчи къаршиси дявилизиб нушала цадеш хIебиалли, жамигIят гIядатла гIямруличи чарбухъес хIебирни, нушаб лебтасалра аргъес чебиркур. Гьаларла паргъатти гIямруличи чардухъеси тяхIяр гIялимтани гьанналис пикрибарили ахIен. Амма челябкьлализиб урехи ахIелкIахъуси тяхIяр балкьаахъурли саби. ИшбархIила шуртIразиб арати гIямруличи цайли цаси гьуни саби — вакцина барахъни».