Covid-19-ла сагаси жура

Июльла 9-личиб «Дагестанская правда» газетала конференц-заллизиб «Коронавирусла чей­хъуси изала тIинтIбирнила шайчир къар­ши­деш дирни» бикIуси тема хIясибли кон­фе­ренция бетерхур. Илар бутIакьяндеш дариб РФ-ла арадеш мяхIкамбирнила шай­­чибти хIянчизартала профсоюзла пред­­седатель Анатолий Домниковли, ДР-ла арадеш мяхIкамбирнила шайчибти хIян­чизартала профсоюзла председатель Зум­руд Бучаевани ва СМИ-бала вакилтани.

Конференцияла башрилизиб журналис­тунани вакциналичила ва коронавирусла чей­хъуси иза сагаси жураличила (штаммличила) суалти хьардаиб.
Гьалаб-гьалаб А.Домниковли гьанбушиб, тухтуртала шайчидяхI СМИ-бала ва хIу­куматла пикри-хIер дарсдиъниличила. «Медицинала хIянчизартани, чула жан ахIер­хIедарили, дебали халаси ва кьиматчебси хIянчи бирули саби. Гьанна биал­ли, хIукуматли илдачи чеимцIаси пикри бяхI­­чииули саби. Гьалар агарти шабагъатуни лер гьанна тухтуртас дедлугули. Илди сари: Н.Пироговла уличилси орден ва Л.Крымскийла медальти».
Илкьяйда Домниковли гьанбушиб коронавирусла чейхъуси изайчи къаршили сегъуна хIянчи бирули ишбархIи нушачиб. «БусягIятла манзил Россиялизиб аги илцадра ункъли ахIен. Амма вакцинаби лерни багьандан зягIипти багьлабирнила тяхIяр гьамадбиубли саби. Арбякьунси дуслизиргъунти урехи гьанна агара», — викIи ил.
Вакцина адамти бебкIахъес пик­рибарибси саби или Интернетлизир тIинтIдиубти далкIти багьахънибачилара илини ца-чумал гъай дуриб. «Гьаларти гIямрула башрилизи чардухъес нуша лебтанилра прививкаби дарахъес гIягIниси саби. Медицинала шайчирти нуша лерилра хIянчизартани илди дарахъилра ва 99,9 % тухтуртани вакцина барахъес гIягIниси саби или бурули саби».
Конференцияличиб гьанбушиб штамм се­кьяйда уркIецIиагарли, хъярхъли тIинтI­би­­рулил. Вакцина хIебарахъниличибли аги-кьяй­да вайтIадикес асубирниличилара бу­риб.
«Гьалаб нушани бухънаби мяхIкамбирули, жагьилтани ва биштIати дурхIнани гьамадли изала чекайснилизи халбирусири. Гьанна Индиялизибад дакIубиубси штаммли я жагьилти, я биштIати, я бухънаби чеббиркIули ахIен. «Ну коронавирусла изай зягIипвикибсира, вакцина барахъес хIяжатсив гьатIи?» ибси суайс, хIяжатси саби ибси жаваб нуни бедлугулра. Нушачи гьалаб бакIибси цархIил жу­рала вирус сабри. Сагаси штамм илизибад гIяхIцадла декIарбулхъули саби. ХIилизир ан­тителаби лерли хьалли, привив­ка барахъал­ли, гIяхIси саби. СенахIенну, илди сагаси ви­русличи къаршидеш дирнилис кумек­ла­хIе­дирар» .