ХIяяла дяхIимцIалари

ВегIла бегIтазирадли дирар дурхIнани гьар шайчирад мисалти кайсути ва илдачи мешубикес къайгънабиркьути. ГIяхIси мугIяллим виалли, иличира неш-дудешличиван гъамдирули дирехIе нуша ва ил уркIи-уркIилавад дигахъехIе. Тяп илгъуна пикри бурес рирус нуни дила гIямрулизиб халаси мер буцибси ва дигуси Юсупова Земфира Муъминовначила.

Ил илцадра сунела санигIятличи чекаризурси ва дурхIначи дигили рицIибси сари, бахъалгъунти бучIантани кIиибил нешлизи халрирули рирар. Илини дурути гIякьлуми ва нушази минадарибти, кагибти багьудлуми гIямрулизир хIябра багаладирулира сари. Ил багьандан илис ну мурталра баркалла рикIусира. Сегъуна-биалра агилизир, хаслира къияндикибхIели, ну илини нушаб дурибти пасихIти насихIятуначи хъарихъули рирус.
Земфира Муъминовна Дахадаевла районна Меусишала школализир гьанна 10 дусличирра имцIали нешла мезла ва литературала мугIяллимли рузули сари. Мезличи дурхIназир диги адикьес ва ункъли илди дяркъяхъес халаси къайгъи дакIубиру илини, ва материал дурхIнала дагьрилизиб даимлис минабиэсли гьалабирхьу.
Илини мурталра мугIяллимтас хасдарибти декIар-декIарти конкурсуначир бутIакьяндеш диру ва гьаларти мерани дурцули дирар. Илини бучIахъути дурхIнанира районна ва республикала кьадрила конкурсуназир, олимпиадабазир ва цархIилти далдуцуназир бутIакьяндеш дирули бирар ва чедибдешуначил чарбулхъули бирар. Земфира Муъминовнани дурадуркIути кружокуначира иштяхIличил бучIанти башар. Илкьяйдали нушала дигуси мугIяллимли нушазир нешла мезличи диги адикьур ва нунира, иличи мешурикес ибси пикриличил филологияла факультет чеббикIира. Илкьяйдали ил гIяхIси адамли сунела бучIантала гIямрула гьуни жагабирули саби дикIес ихтияр леб нушазиб.
Халаси хIурматличил пайдаларикIули сари Земфира Муъминовнала неш ЖумягI Юсуповара. Ил дахъал дусмазир шила библиотекарьли рузули сари ва меусишантала жузачи диги адикьес хIяракатлизир сари.
Земфира Муъминовнала мурул Кьурбанра шилизив халаси хIурматличил пайдалавикIуси адам сай. Ил гьанна гIяхIцад дусмазив шоферли узули сай ва шантас кумекбирес мурталра гьалакли вирар. Илдала урши Расул бусягIят Астраханьнизив учIули сай.
БелкIла ахирличиб наб бурес дигулра, хIурматла Земфира Муъминовна, хIед халаси баркалла илкьяйда хIял-тIабигIятлизир, баркь-бацлизир ва адамдешлизир нушаб мисалли ретаънилис. ХIу нушаб хIяяла дяхIимцIалари. ХIедра, хIела дигуси хъалибарглисра, къаркъаван чIумаси арадешра, бузерилизир гьарбизунира диаб, дигуси учительница.