Цалабяхъес имканбакIиб

Июльла 7-личиб Дагъистаннизибси «Каспий» санаторийлизиб регионти-ургабси «Госзаказ Дагестан-100» ибси уличил балбуц бетерхур. Ил хасбарибси саби пачалихъла закупкабала аргъбаибти масъултас ва республика 100 дус бирнилис.

Балбуц бетурхнилис сиптакарли биуб электронный тяхIярла вачар-чакарла бекIлибиубсигъуна миллатла оператор АО «Сбербанк-АСТ».
Илдигъунти регионти-ургарти закупкаби дирнилис, масани дурхахънилис, къуллукъуни детурхахънилис хасдарибти далдуцуни, пачалихъла ва муниципалитетла хIяжатунас бекIлидиубти майдунтили детарули сари ва ил шайчиб бузери ункъбирнила, гьалабяхI башнила суалтира хIердирули сари. Цазаманализиб Финансунала Министерство, Федеральное казначейство, закупкабала шайчибти преподавательти ва экспертуни, электронный журала майдунтала бегIти, Россияла регионтазибадти заказчикуни ва жура-журала органтала руководительти илаб цалабяхъесра имканбикIули саби.
Балбуцличир аргъбаибти масъулти хIердариб, илди-ургар заказчикунас хасдарибти лугIурбала журала къуллукъуни, Россияла пачалихъли ва муниципалитетли закупкаби дирнила ва гьаладяхI аркнила тяхIяр-кьяйда, ил шайчир ихтиюрти ва низам-кьяйда дузахъни ва дарсдешунала пакетра.
Мажлисла бутIакьянчибас гьалабихьилри халаси бухIнабуцла программа, сунезирра гьарилла пикруми хIердируси ва закупкабала шайчибси бузери гьалабяхI аркуси.