ЧатIни чардулхъухIели

Ахъушала шилизив хIерируси ца адамли ишгъуна пикри буриб:
— ГIяхIцад дусмазир нушала шилизи чатI­ни дакIибти ахIенри. Ириъра ишдусра нуни Ахъушар чатIни чедиулра, — районна бекIдешличи хIялалси, вархьси адам вакIибхIели, чатIнира чардулхъути сари!

Масхарала мерлаб бурибси пик­ри биал­ра, илизиб масхараличиб мар имцIали биъни аргъесли саби: бурули бираргу, мер-мусара, гьавара умули хIе­диалли, чатIни чардулхъути ахIен или! ГIергъити кIел дусла духIнар, Ахъу­ша­­ла шилизир сецад хIянчи дура­дер­кIи­ба!
Чуйнара билхъабачи дурабухъи, хIеркIра дуба-карчIара умударили, кьа­кьурби къулайси агиличи дуршули, вайти-гIяхIти учидирхъути мерани хIя­дур­дирули, районна центрлизир ва алав­чарли хIябилра дахъал хIянчи дариб!
БусягIят халаси пикри бяхIчиаили саби районна больницала мер-му­са­личи. Ишабра алавчарли умудеш гIеб­бурцули, канализация сагали кабирхьахъули, умухIедарибти шин больницализирад хIеркIлизи дашуси тяхIяр агарбарес бузули саби. Больницала бухIнаб хIябцдеш камбиахъес багьандан, подвалти умудирули, алавчарли лац хасти плиткабачил бурцули саби.
Медицинала гIела-гьаладухъунти се­кIал — шприцуни, дармунтала дацI­диуб­ти шишни ва цархIилтира—де­кIар­ли дучили, агардирули сари. Дусмадли хIе­руди чебетхIеибти районна больницала алавчарти мерани къулайси агиличи душили сари. Больницала духIнар ва дурар ишдуслизир бекIдарес къайгъиличил дурадуркIути дахъал хIянчи лер.
Чумал бархIи гьалар ну Ахъушала ши­лизибси сагабарибси спортзаллизи рухIнарухъунра ва ишар дарибти хIян­чила дахъдешличи тамашариуб­ра. ВерхIел дусличибад вецIну гехIра дус­личи бикайчи дусмала гIямрула даршличибра имцIали дурхIя башули саби иша. Илдас ишар дегIлара гIяхIти шуртIри акIахъубли сари, школала гIямруличи ахIебаибти дурхIнира балли иша бикес дигули, белкIахъес тиладиличил бегIти башули саби. Сецад халаси кьадри лебал дурхIнала бегIтас сагабарибси спортзалла—дурхIнала арадеш гIяхIбирахънила, илдазир гIяхIти пикруми ва кьасани адилкьнила шайчиб!
«Шагьарлизибад каникултачи дурхI­ни кибхIели, Ахъушаб илди дурабухъес мер хIебири. Гьанна биалли, дигалли къугъаси майдан, дигалли спортзал ва илала гьалаб гIяхIси мер, футбол дигутас—гьар шайчибад балкьаахъурси площадка лер», — дикьулра дурути.
2020-ибил дус сецад къиянси уббухъунал—нушаб лебтасалра гIячихъли саби. Илкьяйда биалра, арбякьунси дуслизир, 2019 ибил дусличил цугбуцибхIели, гIяхIцад масъултала шайчир лугIурби имцIали сари. Мисаллис бурахIелли, районна духIнар сархути доходуни 110,6 миллион къурушличи адикиб. Шила хозяйствола шайчибси налог бурчнила план таманбарили саби 245,1 процентла кьадарлизир, 2019 ибил дуслайчиб гIяхIцадла имцIали. Илдигъунти сархибдешунани саби районнис имкан лугуси халкьла гIямрула даража, хIянчилис ва бамсриихънилис акIахъубти шуртIри гIяхIдиахъес.
Районна бекIли хъумуртули ахIен хIерзибти масъултачила: шими ва махьурби тIабигIятла газличил гIер­дур­ц­нила, шимазибти бахъал адамтас хIянчи агнила, социальный объектуни, илкьяйдали гIяхIси багьудиличилти специалистуни камли биънила ва цар­хIил­тира.