Дагъистанна хазна чебицIахъибси

Россияла урибси художник-живописец Рабаданов Зулкьарнай Рабаданович акIубси сай Ахъушала районна Бутрила шилизив хъубзарала хъалибарглизив.

Изостудия ва Дагъистанна художественное училище белчIи гIергъи, илала багьудлумачи гъирали ва тIабигIятла пагьли сунела сабухъуни пешкешдариб. Илини 1969 дуслизиб Москвализиб Суриковла уличилси академический художественный институт таманбариб. Илис гIергъи художник живарибсири Грековская студиялизи — ил гьарил художникла дигIянаси хьул саби. Амма Зулкьарнай Рабадановли сунела ВатIан чеббикIиб. «Кубачила гIевдухь» бикIуси дипломла хIянчи — хIяблизибад ца сабри халкьла устадешла тема гьаргбарибси ва илхIейчибад автономный республикабала Ставропольлизиб ва Москвализиб гьалабихьибси выставкаличиб искусство диганти жагьил художникличил тянишбиубтири.
БелчIуди таманбарили гIергъи, Зулкьарнай Рабаданович МяхIячкъалализибси Жамалла уличилси художественное училищелизив преподавательли узули, жагьил пагьмукартази живописьла дигIяндешуни руркъяхъутири. ГIур ил шагьарла художественный фондлизив узес вехIихьиб.
«Илала хIянчи илхIейчирадли педагогикаличил, творчестволичил ва жамигIятла хIянчиличил цIацIали дархдасунтили детаур. Дагъистанна искусствола тарих ва Зулкьарнай Рабадановичла творчество 1960-ибти дусмачирад дехIдихьили цугли ва мякьлар детурхутири. ИлхIейчибадли акIубсири ишабси изобразительное искусствола гьабкьяси школа, улкала цаибти выпускникуначибад бехIбихьили лутIи-хьулчилизибад тIашбатурси», — бурули сари искусствовед Жамиля Дагировани.
Илала хIянчурбазир дубуртар Дагъистанна мер-мусала тIабигIят дебали жагати ранганачил гьалабихьили саби, хIятта республика бекIлил хIебалуси адамлара ила вакIес иштяхIдухъесли. Искусство диганталацун ахIи, гIядатла адамталара уркIиличи халаси асарбарести сари дахъхIила КахIибла, Согъратлила, КIишала шимала тIабигIятла мер-мусала ва Каспийла суратуни. Зулкьарнай Рабадановли делкIунти сунела юлдаш-тянишла портретунира дигиличил декIардулхъули сари.
Илкьяйдали илала суратуни-ургар чедаэс вирар художник Япониялизи, США-лизи, Турциялизи, Ираннизи, Югославиялизи ва цархIилти дурала улкнази ваибхIели дарибти хIянчурбира.
«Илала творчество дигантани ва гIядатла адамтанира дархли ахъси кьимат кабатести сари акварельла ва живописьла тяхIярличил делкIунти илди хIянчурби. З.Рабаданов изобразительное искусствола хрестоматиягъуна сай. Илала кьаламлиубад пасихIдеш урунжван иртули саби. Илгъуна гьар шайчивад пагьмучевси художник Дагъистанна искусстволис халаси анцIбукь саби. Ил ишбархIила заманала адамлизи халварес вирар ва абстракция жураличилра суратуни лукIа гьарил жагьилличирра гIяхIли», — бурибсири иличила машгьурти Дагъистанна художникуни живописьла профессор ГIябдулзагьир Мусаевли ва Лель Иранпурли.
Илини республикала, регионна ва лебил Россияла гIяхIцад выставкабачир бутIакьяндеш дариб ва азиртадли суратуни делкIун. Республикала ХI.ЦIадасала уличилси премияла лауреат сай. Илала суратуни Екатеринбургла, Свердловскла, Иркутскла, Лондонна халкьла творчествола ва МяхIячкъалала ДМИИ, ДГОМ музейтазир дихIули сари.
Сунела гьарилра-сера хIянчилизир шимала лишанти, бетуцуни ва ВатIайчи диги чедаэс вирар. ХIязлис ахIен ил сабухъчевси живопи­сец­лизи халируси ва чеалкIуси наслула жагьилти художникунас гIиб­рат­ли левкусира. Илини мекелли халаси пай кабихьиб нушала рес­пуб­­лика искусстволашал гьалабяхI арбукес. Илала творчество Дагъис­таннисра лебил Россиялисра кахIебурхуси ва белхъхIебелхъуси культурала хазна саби.