Пикри бяхIчииули дигахъира

«ЖагIял дила нешла мез дубкIар или буралли,
ну ишбархIи вебкIес хIядурлира». Р.ХIямзатов

Нешла мез – нушала рухIла давла сари. Гьаннала замана нешла мез мяхIкамли дихIес халаси къайгъи дакIубарес чебиркур, сенахIенну бахъалгъунти адамти урус мезличил гъайбикIухIели. Нуни балуливан, дарган мезла гIяхIцад лугъатуни лер: хайдакьла, цIудхъурла, гIярбукIла, чирагъла ва цархIилтира. Дарганти саби-ургаб чула лугъатличил гъайбикIалли, цали итилла гъайла мягIна хIергъу. Ил багьандан, С.ГIябдуллаевли Ахъушала лугъат хьулчили буцили, даргала литературала мез акIахъубтири. Амма, илди лебтанилра руркъули ахIен.
Дарган мез руркънилизи, илди гьаладяхI дашахънилизи халаси пай кабирхьули сари ДГУ-ла профессор У.ХIясановани, илкьяйдали цархIилти гIялимтанира. Шагьуртазирти школабазир нешла мезлис камти сягIятуни декIардарнила сабабли, дурхIнази илди дяркъяхъес къиянни саби. МугIяллимтас хIяжатти дарган мезла жузи камли сари. Дила пикрили, нешла мезличил декIар-декIарти жузи дуракайалли, хIязани пикридаралли, мезличи дурхIнала иштяхI имцIабиэсра асубири. Илала дурабадра, хъалибаргла бухIнаб нешла мезли гъайбикIути бархIиличи-бархIи камбикIули саби. Илис сабабли бетарули саби декIар-декIарти миллатунала адамтани хъали-цIа алкIахъни. ГIергъиси замана илдигъунти хъалибаргуни имцIадикIули сари ва цали цала буруси аргъес багьандан, урус мез пайдаладирули сари. Чули нешла мез далули диэсра асубирар, амма, илдачибад акIубтани нешла яра дудешла мез руркъули ахIен. ХIера, илкьяйдали дуб-дубли дубкIули сари нешла мез.
Нешла мез дяркъни, илди мяхIкамдарни ва гьаладяхI дашахъни нушала чебла саби. Баарила кьадарлизир жузи, пособиеби дураэс гIягIнили биъниличи хIякимтани пикри бяхIчиаили дигахъира.