Цабалгунти дарганти

Наб ну акIубси Жавгъатла шиличила бурес дигулра. Ил Хайдакьла районна халати шимазибадли ца саби. Дила ши Табасаранна районна дазуличи мерлабиубли саби. Ил дубуртани кIапIбуцили саби, кIелра шайчирад хIуркIбира лер. Машинаби дашахъес багьандан, шантани чумал гумира делши сари.

Лебилра Хайдакьла районнизир кьяйдали, Жавгъатла шилизирра халати вацIурби ва жагати унхъри лер. ВацIурбазир декIар-декIарти галгуби, жаниварти, арцанти къаршидиркули дирар. Сепайда цацадехIти жанивартала ва арцантала жураби камдиубли сари. Илгъуна анцIбукь бархбаси саби вацIурби кадирхъниличил. Нушала ши гьалабяхI башахъес халати имканти лер: шараб-шинна гIинзурби, унхъри, авлахъуни, гIяхIси сабухъ лугути ванзурби.
Жавгъатлизир арадешлис сабабдирути гIинзурбира лер: «Дуар шинни» биркIантала излуми арадиру, «ХутIула гIинизла» шин дебали гягIдикIути сари, биалра илдани канила излуми агардиру. Нушала шилара Табасаранна районна Хустиль шилара дазуличиб «Улила шин» бикIуси гIиниз леб. Иларти шин хIулбала излумас дармандирули сари.
ЦагьатIи тамашаласи мерличила бурес дигулра. Илис «Мари рурси» бикIар. Халатани бурни хIясибли, илабси цIелда верхIел узила рузила саби. ЦIелда-алав верхIел ахъти галга тIашли сари. Ила бякьи адамтани кьулгьу-алхIям дучIули ва садакьа буртIули бирар.
Илкьяйдали наб дила шантачилара бурес дигулра. Шилизиб 2 азиричиб имцIали адам хIербирули саби. Шантала бекIлибиубси бузери саби ванза бузахъни. Буралли, шилизиб лацла, мегьла, палтарла, урца, далайла устнира леб. Дила шилизиб гIярабла гIилмулизи ахъибтира гIяхIцад адамти хIербирули саби. Нушала поэтесса Хадижат ХIябибовани Жавгъатла фольклор цалабяхъес халаси хIянчи бариб. Илини ши чебяхIбирули назмурти лукIа. Х.ХIябибовани Санкт-Петербурглизибад, Москвализибад жибарили студентуни бакIахъибхIели, илди нушала жагати мер-мусаличи хIяйранбиубтири. Гьайгьайрагу, нушала шилизи бахъал туристуни башар.
Лер нушала шилизир социальный бяхIчибизла объектунира: больница, кIел школа, спортзал, культурала Юрт, илкьяйдали Интернет-клубанира компьютертала заланира. Дила шанти дебали балгунти саби, цалис ца кумекличи музабулхъули бирар. Ил якьинни чебаэс вирар мукъри дирухIели, муръа кабихьибхIели. Наб ил дебали гIяхIбилзуси саби. Илкьяйдали дила шилизиб гIяхIцад дергъла бутIакьянчибира лебтири. Сепайда, илди дусличи-дус камбикIули саби. Нушани илдачила хъумуртуси ахIен. Рукьа ва Жавгъат шимала ургаб ЧебяхIси ВатIа дергълизиб алхунти шантала хIурматлис памятник тIашбатурли саби. Гьар дус байрамла бархIи ила вавнала халуби кадирхьути сари.
Гьайгьайрагу, цархIилти шимазирван, нушала шилизирра челукьути масъулти лер. Илди сари шилизи аркьуси гьунила даража, шин камдиъни. Илдачи хIерхIеили, шанти цабалги хIербирули саби.